АСУОС е партньор в провеждането на обучение за разясняване на актуалните изисквания и последните промени в нормативна уредба по комплексни разрешителни. По време на обучението ще бъдат обсъдени и предстоящите изменения в областта на комплексното предотвратяване и контрол на замърсяването, влизащи в сила от 28.08.2019 г., съгласно Закона за опазване на околната среда (ЗООС), а също така и обявения проект за изменение на Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни, качен на страницата на Министерство на околната среда и водите за обществено обсъждане до 22.07.2019 г.

Целта на обучението е участниците да бъдат запознати с новите и действащите нормативни изисквания, както и произтичащите от тях задължения, свързани с издаване, преразглеждане, изменение, актуализириане и прилагане на комплексните разрешителни, и в резултат на това да придобият необходимата компетентност и умения за прилагане на законодателството, утвърдените методики и указания, а в следствие на това и да изпълняват на задълженията в областта.

Дата и място на провеждане: 30.07.2019 г., в гр. Стара Загора, бул. “Руски” № 8, хотел “Мериан Палас”.

Времетраене: от 10:00 до 17:00 часа.

Обучението е обвързано с прилагането на следните нормативни актове:

  • Закон за опазване на околната среда:
  • Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни;
  • Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 година относно емисиите от промишлеността;
  • Регламент (ЕО) № 166/2006 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители.
Обучението включва теоретична лекция, подкрепена с практически примери и дискусия. Подходящо е за лица, които имат издадени комплексни разрешителни, както и такива, които възнамеряват да подават заявления за издаване или актуализиране на комплексни разрешителни.