АСУОС е партньор в провеждането на обучение за разясняване изискванията към дейностите по извършване на трансграничен превоз на отпадъци. Организатори са фирми Еко Сълюшънс и Фортис Визио.

Дата и място на провеждане: 26.06.2020 г. – гр. София, бул. “Мария Луиза” № 58, център за обучения “Проджект Лаб” (Project Lab), в непосредствена близост до “Лъвов мост”.

Времетраене: от 10:00 до 17:00 часа.

Целта на обучението е участниците да бъдат запознати с новите и действащите нормативни изисквания, както и произтичащите от тях задължения, свързани с трансграничния превоз на отпадъци, а в резултат на това да придобият необходимата компетентност и практически умения за прилагане на законодателството и изпълняване на задълженията в областта.

Специално внимание по време на обучението ще бъде обърнато на новите изисквания по отношение, въведени от 31.03.2020 г. с Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, обн., ДВ, бр. 30 от 31.03.2020 г., съгласно които:

  • лицата, уреждащи превози за или внос в Република България на отпадъци по Регламент (ЕО) № 1013/2006 и получателите на отпадъците в случаите, за които не се изисква нотификация, изпращат до РИОСВ по местоназначение на отпадъците по електронна поща не по-късно от деня на натоварване копие на попълнен формуляр по Приложение VII на Регламент (ЕО) № 1013/2006, подписан в поле 12;
  • в случай на превози на отпадъци от хартия и картон (с кодове 15 01 01, 19 12 01 и 20 01 01), класифицирани с код В3020 от Приложение III на Регламент (ЕО) № 1013/2006 или на пластмасови отпадъци (с кодове 02 01 04, 07 02 13, 12 01 05, 15 01 02, 16 01 19, 17 02 03, 19 12 04 и 20 01 39), класифицирани с код В3010 от Приложение III на Регламент (ЕО) № 1013/2006, лицата по предходната точка заедно с Приложение VII на Регламент (ЕО) № 1013/2006 изпращат до РИОСВ по местоназначение на отпадъците, по електронна поща, не по-късно от деня на натоварване, декларация по образец съгласно приложение № 51, с която декларират, че в състава на транспортираните отпадъци съдържанието на други материали, примеси или замърсители, не е повече от десет тегловни процента за конкретната пратка.

Обучението е обвързано с прилагането на следните нормативни актове:

  • Регламент (EО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 година относно превози на отпадъци;
  • Регламент (ЕС) № 733/2014 на Комисията от 24 юни 2104 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1418/2007 относно износа за оползотворяване на някои отпадъци в някои страни, които не са членки на ОИСР;
  • Закон за управление на отпадъците и подзаконовите му нормативни актове, в т.ч.:
  • Наредба за реда и начина за изчисляване на размера на финансовата гаранция или еквивалентна застраховка и за предоставяне на годишни справки-декларации при трансграничен превоз на отпадъци;
  • Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.
  • Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците и др.

Обучението включва теоретична лекция, подкрепена с практически примери и дискусия. Подходящо е за: