Новини

ЗаконодателствоОтпадъци

Резюме на Наредба за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда

Зам.-министърът на околната среда и водите Ренета Колева участва в международната конференция „Зеленият преход – решения и предизвикателства за България“, която се проведе в София. „За прехода към кръгова икономика при управлението на отпадъците стремежът е за удължаване на жизнения цикъл на продуктите чрез политики и технологични решения за повторно използване и рециклиране на материали и продукти. Нарастващото търсене на суровини и енергийни ресурси при ограниченото им предлагане води до необходимостта от развитие на иновациите – в партньорство с бизнеса и научните среди ще се търсят нови решения в промишлеността“, каза Колева.

Според нея от ключово значение за мерките срещу измененията на климата е по-разумното използване на суровините, като промяната трябва да обхваща целия производствен цикъл. Новите цели за 2035 г., заложени в Закона за управление на отпадъците, са 65% повторна употреба и рециклиране на битови отпадъци и ограничаване на депонирането до 10%.

„Предстои приемането на Наредба за ограничаване на въздействието на определени пластмасови продукти за еднократна употреба“, съобщи заместник-министърът. Проектът предвижда задължение за влагане на рециклирана суровина в съдовете за напитки – 30%, и цел от 90% разделно събиране на РЕТ бутилки. Целта е да се приложат поетапни мерки за промяна на потребителските модели.

Политиката на МОСВ предвижда още разширяване на системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки, включително изграждане на площадки за предаване на отпадъци от домакинствата, с което да бъдат осигурени допълнителни възможности за повторна употреба и рециклиране на отпадъци, които сега не са обхванати в системите. В подкрепа на разделното събиране е необходима и цялостна промяна в начина на събиране на смесени битови отпадъци и преминаване към заплащане на услугите пропорционално на количеството и обема на отпадъците.

Зам.-министър Ренета Колева съобщи по време на форума, че МОСВ е разработило проект на Национална стратегия за кръгова икономика 2021-2027 г., която има няколко основни цели – зелена и конкурентоспособна икономика, по-малко отпадъци и повече ресурси и икономика в полза на потребителите. Междуведомствена работна група ще подготви окончателния вариант на стратегията и заедно с план за действие за периода 2021-2027 г. документът ще бъде внесен в Министерския съвет в началото на следващата година.

Повече информация за Наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда, приета от Министерския съвет на 20 октомври 2021 г., можете да видите на сайта на МОСВ или като кликнете ТУК.

Резюме на Наредбата.

Наредба за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда

Наредбата има за цел да въведе изискванията на Директива (ЕС) 2019/904 на Европейския Парламент и на Съвета от 5 юни 2019 година относно намаляването на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.

Чрез нея се въвеждат национални мерки, чрез които ще се постигнат изискванията за намаляване на замърсяването с отпадъци от еднократни пластмасови продукти и промяна в потребителското поведение.

С влизане в сила на наредбата се забранява пускането на пазара на определени пластмасови продукти за еднократна употреба, за които има наложени на пазара заместители за многократна употреба или такива, изработени от други материали, различни от пластмаса. Продуктите, които ще бъдат забранени за пускане на пазара, са:

– Пластмасови клечки за уши

– Чинийки

– Пластмасови прибори за хранене

– Бъркалки за кафе

– Сламки

– Кутийки за храна и чашки от експандиран полистирен (известен с наименованието  „стиропор“)

– Дръжки за детски балони

– Всички продукти от оксо-разградима пластмаса

Забранените продукти, които вече са пуснати на пазара преди влизане в сила на наредбата, ще могат да бъдат продавани до изчерпване на количествата.

С цел мотивиране на крайните потребители за постигане на трайно намаляване на потреблението на еднократни пластмасови чашки и кутии за храна, се въвежда задължително предоставяне на тези продукти само срещу заплащане от крайните потребители на мястото на продажба на съответните храни и напитки. Самите търговци ще бъдат задължени да предлагат алтернативи на тези продукти – за многократна употреба или изработени от друг материал. Изискването влиза в сила от 2023 г. В допълнение, в тези търговски обекти задължително трябва да бъдат поставени информационни табели за необходимостта от намаляването на пластмасови продукти, както и за алтернативните възможности, които предлагат в търговския обект.

Въвеждат се изисквания за проектиране и производство на определени продукти с цел намаляване на отпадъците от тях и стимулиране на рециклирането – задължително влагане на рециклиран материал в пластмасовите бутилки за напитки, чийто дял трябва да достигне средно 30% от теглото на всички пуснати на пазара бутилки през 2030 г.

От 2024 г. влиза в сила и изискване капачките на всички пластмасови съдове за напитки (кутии и бутилки) да бъдат трайно прикрепени и след отварянето им.

Увеличава се информацията за крайните потребители чрез нови маркировки, указващи съдържанието на пластмаса в някои продукти и за вредата от неправилното им изхвърляне. Въвежда се и изискване от 2022 г. производителите на продуктите в обхвата на наредбата задължително да прилагат мерки за осведомяване на потребителите, а на всеки 3 години да бъде осъществявана национална информационна кампания.

Маркировките са вече в сила от 3 юли т.г. и се поставят върху пластмасови чашки и опаковките на тютюневите изделия и мокрите кърпички. Както и при забранените продукти, пуснатите на пазара продукти преди влизане в сила на наредбата, които са без маркировка, могат да бъдат предлагани до изчерпване на количествата.

Въвежда се директивно изискване за прилагане на разширена отговорност на производителя за тези, които пускат на пазара продуктите в обхвата на наредбата. Съответните производители ще трябва да заплащат за разходите, които произтичат от почистване на замърсяването в резултат от употребата на еднократни пластмасови продукти. Определянето на разходите и съответно размерите, които производителите ще следва да заплащат, ще бъде направено чрез национално проучване през 2022 г.

Въвежда се изискване за разширяване на съществуващите системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки, като се осигури подходяща допълнителна инфраструктура на местата на образуване на отпадъци за постигане цел по разделно събиране на пластмасови бутилки за напитки от 90% за отчетната 2029 г., финансирани допълнително от лицата, които пускат на пазара съответните продукти. Параметрите на разширяването на тези системи ще бъдат прецизирани на следващ етап с изменение на Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки.

Въвежда се изискване към концесионерите и наемателите на морски плажове да осигуряват разделно събиране на отпадъците в обхвата на наредбата, които позволяват последващо рециклиране. Съгласно чл. 33 от Закона за управление на отпадъците във всички курортни населени места задължително се осигуряват системи за разделно събиране. Съответно тези системи следва да могат да обезпечат разделното събиране по плажовете при минимални или нулеви разходи за лицата, които ги стопанисват.

Лицата, които пускат на пазара риболовни съоръжения, съдържащи пластмаса, също ще трябва да прилагат разширена отговорност на производителя. Съгласно изискванията на директивата, е поставена минимална цел за събиране на отпадъци от риболовни съоръжения, която започва от 5 % за 2024 г. и достига 40% за 2031 г. Междувременно ще бъдат доразписани изискванията към прилагането на разширена отговорност, като в настоящия момент се залага рамката за изпълнение на тези задължения по аналогия с другите потоци масово разпространени отпадъци.

С цел ясно и точно идентифициране и ефективен контрол на задълженията, се въвежда изискване за вписване в електронен регистър, поддържан от Изпълнителната агенция по околна среда, на лицата, които пускат на пазара продукти в обхвата на наредбата. Вписването в регистъра следва да започне от 01.09.2022 г.

 В Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса се отменя задължението за заплащане на продуктова такса за тънки пластмасови торбички за пазаруване с дебелина до 25 микрона, тъй като тези торбички са включени в списъка на продуктите, за които има устойчиви заместители за многократна употреба или такива, изработени от други материали, и се забранява пускането им на пазара.

 Източник: МОСВ