Новини

Постановление на Министерския съвет (ПМС) за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Проектът на ПМС е свързан с изменение и допълнение на Наредбата за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти и на Наредбата за изискванията за качеството на твърдите горива, използвани за битово отопление, условията, реда и начина за техния контрол.

Предложените изменения и допълнения в Наредбата за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти имат за цел осигуряване прилагането на определени разпоредби от Регламент (ЕС) 2019/1020 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година относно надзора на пазара и съответствието на продуктите и за изменение на Директива 2004/42/ЕО и регламенти (ЕО) № 765/2008 и (ЕС) № 305/2011. Разпоредбите относно надзора на пазара обхващат продуктите, които са предмет на законодателството на Съюза за хармонизация, посочено в приложение I от Регламент (ЕС) 2019/1020 (в това число бои, лакове, авторепаратурни продукти). Подобреният надзор на пазара трябва да увеличи нивата на защита и безопасност на потребителите. Ще бъде повишена прозрачността на надзора, което трябва да има положителен ефект в областта на по-доброто администриране, както в опазването и поддържането на екологична и ергономична среда за живот.

Измененията в Наредбата за изискванията за качеството на твърдите горива, използвани за битово отопление, условията, реда и начина за техния контрол имат за цел прецизиране на обхвата на топлинната мощност на горивните инсталации, предназначени за битово отопление, за които се прилагат изискванията на наредбата. Разпоредбите на наредбата се прилагат за въглища и брикети, произведени от въглища, използвани за битово отопление, предназначени за изгаряне в горивни инсталации с топлинна мощност, по-малка или равна на 0,5 МW. Същевременно изискванията на наредбата не се прилагат за твърдите горива, които са предназначени за изгаряне в индустриални и горивни инсталации с мощност от 0,5 МW, за които са установени норми за допустими емисии съгласно Наредба № 1 от 2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (Наредба № 1). С измененията на наредбата ще се избегне противоречието с Наредба № 1.

Писмени становища от заинтересованите лица се примеат в срок до 09.12.2021 г.

Проекта можете да видите на сайта на МОСВ или като кликнете ТУК.

Източник: МОСВ