Новини

Обучение на тема: „Изисквания към пусканите на пазара опаковки, опаковани стоки и пластмасови продукти за еднократна употреба (ППЕУ). Управление на отпадъци от опаковки и ППЕУ“ – 18.05.2023 г.

АСУОС е партньор в организирано от Национален Екологичен Институт онлайн обучение на тема Изисквания към пусканите на пазара опаковки, опаковани стоки и пластмасови продукти за еднократна употреба (ППЕУ). Управление на отпадъци от опаковки и ППЕУ“ за разясняване на изискванията, свързани с опаковките, пусканите на пазара опаковани стоки и отпадъците от опаковки, както и със специфичните изисквания по отношение на пластмасовите продукти за еднократна употреба (ППЕУ), включително в качеството им на опаковки или опаковани стоки.

Дата на провеждане: 18.05.2023 г.

Времетраене: от 10:00 до 16:30 часа.

Обучението ще бъде проведено изцяло онлайн чрез приложението ZOOM.

Целта на обучението е участниците да бъдат запознати с нормативните изисквания и произтичащите от тях задължения, свързани с производството, пускането на пазара на опаковки, опаковани стоки и ППЕУ и управлението на отпадъците от тях. Акцент в обучението са приложимите схеми за разширена отговорност на производителя чрез заплащане на продуктови такси или възнаграждения на организации по оползотворяване, изискванията по отношение на маркировките, отчетността, вписването в съответните регистри на задължените лица и управлението на отпадъците от опаковки и ППЕУ.

Обучението е подходящо за лицата, които произвеждат, продават или внасят, и пускат на пазара опаковки, опаковани стоки и пластмасови продукти за еднократна употреба и/или от дейността му се образуват отпадъци от опаковки и ППЕУ.

Обучението е обвързано с прилагането на следните нормативни актове:

  • Закон за управление на отпадъците;
  • Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки;
  • Наредба за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда;
  • Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса;
  • Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците;
  • Наредба № 1 от 4.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

Лектори:

  • Антон Пейчев има над 10 години опит като старши експерт в Дирекция “Управление на отпадъците и опазване на почвите” в Министерство на околната среда и водите (МОСВ). Професионалният му опит включва: Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, експерт по управление на отпадъците по оценка на проекти за регионални системи по управление на отпадъците; Член на екипа на Българското председателство на ЕС, Работна група „Околна среда“ на Съвета: Заместник-председател, „Международни аспекти на околната среда“, Базелска конвенция; Експерт, “Вътрешни аспекти на околната среда“, работа по Заключения на Съвета “Изпълнение на плана за действие за кръгова икономика на ЕС“; Водещ експерт по подготовка на българската позиция по приемане и изменение на Европейското законодателство в областта на отпадъците и кръговата икономика, в т.ч. законодателен пакет „Кръгова икономика“, директиви относно отпадъци от опаковки, пластмаса и др.; Член на техническите комитети и експертни групи към Европейската комисия по редица директиви в областта на управлението на отпадъците.
  • Мария Атанасова e завършила Екология и опазване на околната среда. Има повече от 15 години стаж в областта на опазването на околната среда и управлението на отпадъци. През последните 2 години е лектор в обучения по управление на отпадъците, водене на отчетност и прилагане на законодателнството в областта. Професионалното ѝ развитие преминава през работа като консултант и еколог във фирми, рециклиращи отпадъци, организации по оползотворяване на опаковки и други.

Програма за обучението: „Изисквания към пусканите на пазара опаковки, опаковани стоки и пластмасови продукти за еднократна употреба (ППЕУ). Управление на отпадъци от опаковки и ППЕУ„.

Таксата за участие е 225 лева с ДДС. Таксата важи за един участник за една дата. Плащането се извършва по банков път, след получаване по електронна поща на проформа/фактура, по посочената в документа банкова сметка. В сумата са включени:  удостоверение за преминатото обучение, презентация, както и допълнителни материали, които ще бъдат изпратени по електронна поща на участниците.

Регистрация можете да направите чрез формата тук: РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА

За информация: 02 417 28 59 | info@nei.bg

Ако желаете да се абонирате за получаване на известия и покани за организирани от НЕИ обучения, можете да го направите като впишете Вашата електронна поща в предназначеното за това поле, което ще видите, след като кликнете на текста АБОНИРАНЕ.