Новини

Семинар на тема: „Кръговата икономика – възможност за българския бизнес“ – 25.04.2023 г.

АСУОС е партньор на Национален Екологичен Институт в организиране на семинар на тема „Кръговата икономика – възможност за българския бизнес“.

Дата на провеждане: 25.04.2023 г.

Времетраене: от 10:00 до 13:30 часа.

ПРОГРАМА за семинара: „Кръговата икономика – възможност за българския бизнес“.

Семинарът ще бъде проведен изцяло онлайн чрез приложението ZOOM.

Семинарът цели да предостави информация на българските предприятия и бизнес, за ангажиментите за икономиката на ЕС, респ. Р. България произтичащи от т.нар. “зелена сделка” и възможностите, които предоставя за развитие на бизнеса. Семинарът се базира на Новата промишлена стратегия на Европа, Стратегията за кръгова икономика и План за действие за кръгова икономика, Стратегия за адаптация към изменението на климата, законодателен пакет Подготвени за цел 55 ““(Fit for 55), Програма „Хоризонт Европа“, Стратегия „От фермата до трапезата“, Стратегия на ЕС за вълна на саниране и др. Засегнат е и въпросът с „ESG“ докладването (Екологично, Социално-корпоративно Управление), като част от политиките свързани със „зелената сделка“ по изискванията на новата Директива (ЕС) 2022/2464 за корпоративна устойчивост. Семинарът ще представи на участниците източниците на финансиране за прехода към кръгова икономика с представяне на финансовите параметри и обхват, като дава примери на изпълнени вече и определени, като добри практики проекти.

Лектор:

  • инж. Петър Трайков – магистър по „Инженерна гео-екология“ в Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“, както и магистър по „Стопанско управление“ в ТУ-София. Преминал е през значителен брой допълнителни квалификационни курсове и обучения в следните направления: прилагане правилата на международната организация на инженерите консултанти – FIDIC при реализацията на инфраструктурни проекти на местно ниво; сформиране на екипи и работа с тях; обучителни техники и умения; пречистване на замърсени почви и др.  Притежава солиден ръководен опит в продължение на 14 години, като директор на дирекции: “Екология и чистота”; “Околна среда”; “Управление на отпадъците” в Столична община. Опитът му обхваща разработване и прилагане на местна нормативна уредба в областта на опазване на околната среда и управление на отпадъците в т.ч. изготвяне и защита на план-сметка за дейностите с отпадъци по реда на Наредбата за местните такси и цени на услуги предоставяни от Столична община, Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община, стратегии и програми за опазване на околната среда и управление на отпадъците, формулиране и адаптиране на европейските и национални политики по опазване на околната среда и управление на отпадъците за транспонирането и прилагането им на местно ниво. Притежава богат и разнообразен опит при въвеждането на системи за разделно събиране на специфични потоци отпадъци и тяхното последващо третиране. Участва директно в изпълнението на инфраструктурни проекти по управление на отпадъците в качеството си на ръководител и зам.-ръководител, като: Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община състоящ се от Завод за механично-биологично третиране, Инсталация за компостиране на хранителни и растителни отпадъци с производство на електричество и компост, Депо за неопасни отпадъци и като трета фаза Инсталация за оползотворяване на РДФ в Топлофикация-София с производство на електрическа и топлинна енергия. Също така и в проекти за Надграждане на клетка 1 на депо Суходол за депониране на отпадъци и извършване на техническа и биологична рекултивация, Рекултивация на депо Долни Богров и др. От средата на 2020 г. е консултант на свободна практика, като за периода е консултирал управление на отпадъците по новата Оперативна програма „Околна среда 2021-2027“, Приоритетна ос 2 – отпадъци, има извършени значителен брой прединвестиционни проучвания и предоставени консултантски услуги.

Таксата за участие е 150 лева с ДДС. Таксата важи за един участник за една дата. Плащането се извършва по банков път, след получаване по електронна поща на проформа/фактура, по посочената в документа банкова сметка. В сумата са включени: удостоверение за участие в семинар, презентация на лектора, които ще бъдат изпратени по електронна поща на участниците след края на семинара.

РЕГИСТРАЦИЯ можете да направите чрез формата тук: РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА

За информация: 02 417 28 59 | info@nei.bg

Ако желаете да се абонирате за получаване на известия и покани за организирани от НЕИ обучения и семинари, можете да го направите като впишете Вашата електронна поща в предназначеното за това поле, което ще видите, след като кликнете на текста АБОНИРАНЕ.