ЧЛЕНСТВО

Членството в АСУОС е доброволно. Всички членове имат права и задължения, регламентирани изчерпателно в Устава на сдружението. Съгласно приетите организационни принципи, в сдружението могат да членуват български и чуждестранни юридически и дееспособни физически лица, които приемат разпоредбите на устава и работят за изпълнение на целите и задачите му. Членовете биват: редовни, асоциирани и почетни. Редовни членове могат да са физическите лица – специалисти по управление на околната среда. Асоциирани членове могат да бъдат юридически лица и еднолични търговци, чиято дейност подпомага или е свързана с управлението на околната среда. Почетни членове могат да бъдат български или чуждестранни лица, които имат особени заслуги за дейността на асоциацията.

УСТАВ                ЕТИЧЕН КОДЕКС                  ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЧЛЕНСТВО

За удостоверяване на това, че са специалисти по околна среда, членовете следва да представят доказателства, като в т.ч. могат да бъдат представяни копия от дипломи за завършено образователна степен, удостоверения за преминати обучения, повишаване на квалификацията, документи за тяхното професионално развитие, професионални задължения, специализиране и усъвършенстване в областта на екологията, устойчивото развитие, ефективност на ресурсите, кръгова икономика, опазването на околната среда и сродните им сфери.

Членовете на АСУОС могат да се възползват от редица преимущества, като например:

 • консултация по различни професионални въпроси, които са от нашите компетенции, както и насочване към специалисти;
 • съдействие при изготвяне на писма, заявления, становища, жалби и др.;
 • посредничество между различни организации и институции на държавно и местно ниво;
 • гласност на проблеми и казуси, свързани с упражняваната дейност;
 • възможност за създаване на мрежа от контакти с професионалисти в областта на екологията, устойчивото развитие, ефективност на ресурсите, опазването на околната среда и др.;
 • споделяне на знания, обмяна на опит и полезна информация от други членове и външни специалисти, чрез участие като лектори или консултанти в семинари и работни срещи за дискутиране на области като екология, устойчивото развитие, ефективно използване на ресурсите, опазване на околната среда и др.;
 • професионално развитие и присъствие на събития за представяне и дискутиране на казуси, практики и модели за решения на различни проблеми от ежедневната работа;
 • информация за предстоящи обучения, семинари, конференции, както и ползване на отстъпки при участие в организирани мероприятия от сдружението;
 • комуникация за запознаване с нови изменения в законодателството.

Сдружението е открито за приемане на нови членове.

Приемането на нови членове се извършва въз основа на заплатен членски внос и на подаване на писмено заявление на кандидата за член, адресирано до Управителния съвет, който в едномесечен срок взема решение по него с явно гласуване и обикновено мнозинство.

Съгласно Устава на АСУОС, Управителния съвет е определил размер на членския внос, срок и начин на внасянето му, както следва:

 • за физически лица – 60 (шестдесет) лева;
 • за юридически лица – 300 (триста) лева.

Внасянето на членския внос може да стане чрез банков превод по сметката на Сдружението.

Банка: ДСК   |   IBAN: BG82STSA93000024665617   |   BIC: STSABGSF

Получател: АСУОС

ЕИК: 177160901

Основание: Членски внос за 2023 г.

Всеки, заплатил членския си внос, ще може да получи сертификат за членство за 2023 г.

Всяко юридическо лице, заплатило членски внос, може да получи следните привилегии: поставяне на реклама на интернет страницата на АСУОС; включване на информация за дейността му и промотиране по време на някое от събитията, в които сме организатор или партньор, както и отстъпки при участие на представители на лицето в подобни мероприятия.