Новини

Наредба за ИД на Наредба № 40 от 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари

Наредбата е изм. и доп., ДВ, бр. 76 от 19.09.2017 г. Важна част от дейността на много предприятия, чиято дейност обхваща и транспортирането, е осигуряването на безопасността при извършване на превози, товарна и разтоварна дейност на опасни товари, като например опасни химични вещества и смеси, отпадъци, суровини, продукти и др.

Някои от по-важните точки, които са от значение са:

§ 2. В чл. 7 ал. 2 се изменя така:
„(2) Докладите се съхраняват в предприятието пет години. Заверено копие на всеки доклад се изпраща в съответното регионално
звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ до края на месец февруари на следващата година.“
§ 3. Член 8 се изменя така:
„Чл. 8. (1) Ръководителят на предприятието по чл. 6, ал. 1 предоставя на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“:
1. трите имена и ЕГН на консултанта по безопасността при превоз на опасни товари в предприятието;
2. копие на договора с консултанта по безопасността при превоз на опасни товари в предприятието;
3. информация за дейността на предприятието, свързана с опасните товари (клас/класове на опасните товари, идентификационен номер (VIN код) и регистрационен номер на пътните превозни средства, с които се извършва превоз на опасни товари);
4. информация за превозените количества опасни товари в литри/килограми.
(2) При промяна на обстоятелствата по ал. 1, т. 1, 2 и 3 ръководителят на предприятието по чл. 6, ал. 1 уведомява писмено в
едномесечен срок Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ чрез съответното регионално звено.

(3) Информацията по ал. 1, т. 4 се предоставя не по-късно от 4 месеца след края на календарната година.
(4) Едно и също лице, притежаващо удостоверение за консултант, може да бъде назначено за консултант на не повече от три
предприятия по чл. 6, ал. 1.“
§ 4. В чл. 8б се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 10 думите „приложение № 1а“ се заменят с „т. 5.4.3 от приложение А на ADR“;
б) в т. 11 след думите „ППС с“ се добавя „изправни“.
2. В ал. 2 се създава т. 4:
„4. да не приемат за превоз опасен товар или да преустановят превоза на опасен товар при наличие на теч от цистерната или ППС.“

 

Пълният текст на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 40 можете да намерите ТУК.

Пълният текст на Наредба № 40 можете да намерите ТУК.