Новини

Общо събрание на АСУОС

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „АСОЦИАЦИЯТА НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (АСУОС)“, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к „Левски“, ул. „Летоструй” № 163А, ф.д. № 62/2017 на СГС, Булстат 177160901, на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 17, ал. 1 от Устава на сдружението, свиква Общо събрание на 31.10.2017 г. от 15:00 часа в гр. София, ул. „Незабравка“ № 25, Парк-Хотел „Москва“, с дневен ред на събранието, както следва:
1. Промени в Устава на АСУОС;
2. Разни.

При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, като може да се проведе, колкото и членове да се явят.