Новини

Общо събрание на АСУОС

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „АСОЦИАЦИЯТА НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (АСУОС)“, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к „Левски“, ул. „Летоструй” № 163А, ф.д. № 62/2017 на СГС, Булстат 177160901, на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 17 от Устава на сдружението, свиква Общо събрание на 26.10.2018 г. от 14:00 часа в гр. София, ул. „Бачо Киро“ № 49, етаж 1, с дневен ред на събранието, както следва:
1. Избор на Контролен съвет;
2. Внасяне на проект за бюджет;

3. Внасяне на годишен отчет за дейността на сдружението от Управителния съвет;

4. Определяне на членски внос, срок и начин на внасянето му;

5. Разни.

При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и редовни членове да се явят.

Тук ще намерите протокол от Общото събрание.