Новини

Проект на Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и План за действие

Проекта на Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и План за действие е разработен по проект финансиран по Приоритетна ос 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“ на Оперативна програма „Добро управление 2014-2020 г.“.

Изпълнител на проекта е Министерство на околната среда и водите съвместно с Международната банка за възстановяване и развитие като за целта бе сключено Споразумение за предоставяне на консултантски услуги, ратифицирано от Народното събрание.

Проекта на Стратегия определя цели и приоритети за подобряване на капацитета за адаптация към изменението на климата на национално и секторно равнище в периода до 2030 г. В Плана за действие са формулирани мерки за адаптация към изменението на климата по сектори, график за изпълнение на мерките, необходими ресурси и отговорни институции.

Рамковият документ очертава рисковете и уязвимостите в различните икономически сектори, междусекторните връзки по отношение на тези рискове и уязвимости, както и макроикономическите последици от изменението на климата като цяло. Към Стратегията като приложения са включени девет секторни оценки (сектор земеделие, биоразнообразие и екосистеми, енергетика, гори, човешко здраве, туризъм, транспорт, градска среда и води), анализ на макроикономическите  последици от изменението на климата и оценка на сектор „Управление на риска от бедствия“.

Писмени становища по проекта на Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и План за действие могат да бъдат изпратени на електронен адрес: mtodorova@moew.government.bg

Крайна дата за получаване на становища по проекта на Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и План за действие – 26-ти декември 2018г.

Повече информация на интернет страницата на МОСВ или като кликнете ТУК.