Новини

Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда

В Държавен вестник, брой: 98, от дата 27.11.2018 г. е публикуван Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда.

Чрез ЗИД на ЗООС се правят изменения и в следните нормативни актове:

– Закон за чистотата на атмосферния въздух

– Закон за управление на отпадъците

– Закон за водите

– Закон за почвите

– Закон за рибарството и аквакултурите

– Закон за подземните богатства

– Закон за здравето

– Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси

Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на:
1. параграф 3, т. 1 и 3 относно чл. 94, ал. 1, т. 9 и ал. 4, § 4, т. 2, § 5, 6, § 7, т. 2, § 8, 10 – 12, § 15, т. 2, § 16, 17, 21 – 26, 30 и 31, които влизат в сила 9 месеца от обнародването му.

 

Пълния текст на Закона можете да видите ТУК.