Новини

Утвърдена е нова Методика за ИУМПС

Със Заповед № РД-800/27.12.2018 г. на Министъра на околната среда и водите, на основание § 6 от ПЗР на Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства, е утвърдена Методика за установяване на подробни правила за мониторинг на целите, определени по отношение на повторното използване и оползотворяване и повторното използване и рециклиране в Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно излезлите от употреба моторни превозни средства.