Новини

Проект на НИД на Наредба № 6 от 26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 е изготвен на основание чл. 11, т. 5 от Закона за защита от шума в околната среда, съгласно който показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум в околната среда, както и методите за оценка на вредните ефекти от шума върху здравето на населението се определят с наредба от министъра на здравеопазването съвместно с министъра на околната среда и водите.

Проекта на наредбата и повече информация можете да намерите на интернет страницата на Портала за обществени консултации или като кликнете ТУК.