Новини

Изменение на Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, както и на Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет.

Проекта на постановление има за цел изясняване на неясноти в законодателството, относно прилагането на ЗВ по отношение таксата за водовземане от подземни води за производство на електроенергия от ВЕЦ, и допълване на нормативната уредба по отношение  размера на таксата по § 41, ал.2, т. 5 от Преходни и Заключителни разпоредби към ЗИД на Закона за водите (Обн. – ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.).

Изменението на Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване (Обн. ДВ.бр.2 от 2017 г.) и на Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 39 от 2011 г.) ще укаже приложимия ред, по който титуляри на разрешителни за водовземане от подземни  води за производство на електроенергия от ВЕЦ следва да определят дължимата такса за водовземане, както и ще даде възможност на собствениците на водовземни съоръжения за подземни води да се възползват от даденото им право в срок до 27.11.2020 г. да впишат съоръженията в регистъра по чл. 118г, ал. 3 от Закона за водите.

Повече информация на страницата на МОСВ или като кликнете ТУК.