Новини

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредба за опазване на околната среда в морските води

Предвидените изменения и допълнения на Наредбата произтичат от Директива (ЕС) 2017/845 на Комисията от 17 май 2017 година за изменение на Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на примерните списъци от елементи, които следва да се вземат предвид при подготовката на морски стратегии, и Решение (ЕС) 2017/848 на Комисията от 17 май 2017 година за определяне на критерии и методологични стандарти за добро екологично състояние на морските води, както и на спецификации и стандартизирани методи за мониторинг и оценка, и за отмяна на Решение 2010/477/ЕС.

С изменението и допълнението на Наредбата се въвежда по-опростен и по-съпоставим подход за оценка на състоянието на морската околна среда по всеки от дефинираните 11 качествените дескриптори, прилагане на по-обективна и обоснована оценка на състоянието на морската околна среда, включително оценка на степента на постигане на доброто състояние на морската околна среда и изпълнението на мерките от Морската стратегия за постигане на доброто състояние.

Проекта на ПМС, както и повече информация можете да намерите на интернет страницата на МОСВ или като кликнете ТУК.