Новини

Проект на ПМС за изменение на нормативни актове на Министерския съвет

С проекта на нормативен акт се предлагат изменения на:

  • Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда;
  • Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми;
  • Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни;
  • Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях.

Проектът на ПМС е разработен във връзка с изпълнение на Решение на Министерския съвет (РМС) № 704/05.10.2018 г. за приемане на мерки за трансформация на административно обслужване. С него се изпълняват мерки на правителството за намаляване на административната и регулаторната тежест върху гражданите и бизнеса, както и приоритети от Програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017 – 2021 г.

Проекта на ПМС, както и повече информация можете да намерите на интернет страницата на МОСВ или като кликнете ТУК.