Новини

ЗИД на Закона за водите

В Държавен вестник брой: 25, от дата 26.3.2019 г. е публикуван Закон за изменение и допълнение на Закона за водите.

§ 1. В чл. 48 се създава ал. 5:
„(5) Водоползвателите – титуляри на разрешителни за водовземане по чл. 44 за аквакултури и свързаните с тях дейности, не са задължени да измерват изземваните и използваните води, като ги отчитат въз основа на обема, посочен в издаденото разрешително.“
§ 2. В чл. 194 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 3, буква „в“ думите „в съоръжения“ се заличават.
2. В ал. 11:
а) в т. 4 думите „на ползване“ се заменят с „на водовземане за аквакултури по чл. 44 и на ползване за аквакултури по чл. 46, ал. 1, т. 2“;
б) в т. 6, буква „б“ думите „и аквакултури“ се заличават.
§ 3. В чл. 194а се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 накрая се добавя „с изключение на случаите по ал. 5“.
2. Създават се ал. 5 и 6:
„(5) Не е задължително монтирането на измервателни устройства по ал. 1 при водовземане от повърхностен воден обект за аквакултури и свързаните с тях дейности, когато е налице поне едно от следните условия:
1. водите се връщат в същия речен басейн;
2. с акт на контролиращия орган е установена техническа невъзможност за монтиране, поддръжка или контрол на измервателно устройство.
(6) В случаите на ал. 5 за обем на водата, отнет при водовземането, се смята обемът, посочен в издаденото разрешително.“

ЗИД на Закона за водите в Държавен вестник ще намерите, като кликнете ТУК