Новини

Изменение в Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване

В Държавен вестник, брой 27, от дата 2.4.2019 г. е публикувано Постановление № 57 ОТ 28 март 2019 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет.

§ 1. В чл. 11 от Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, приета с Постановление № 383 на Министерския съвет от 2016 г. (ДВ, бр. 2 от 2017 г.), се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „водовземане от повърхностни води“ се заменят с „водовземане“.
2. В ал. 3 думите „от повърхностни води“ се заличават.
§ 2. В Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите, приета с Постановление № 136 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 39 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 73 и 94 от 2012 г., бр. 2 от 2013 г., бр. 79 от 2014 г., бр. 5 и 59 от 2016 г., бр. 3 и 63 от 2018 г. и бр. 11 от 2019 г.), се създава чл. 11а:
„Чл. 11а. За вписване в регистъра по чл. 118г, ал. 3 от Закона за водите се събира такса в размер 250 лв.“