Новини

Заповеди на МОСВ по отношение заплащане на продуктови такси от членовете на организации по оползотворяване на отпадъци за 2018 г.

На интернет страницата на Министерството на околната среда и водите са качени Заповедите, с които са определени членовете на организациите по оползотворяване на на масово разпространени отпадъци, които следва или не следва да заплатят продуктова такса за 2018 г.

На линковете по-долу можете да намерите информация за:

Опаковки:

Заповед № РД-386/15.05.2019 г. (Публикувана на 16.05.2019 г.) на министъра на околната среда и водите, с която са определени членовете на организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки, които не следва да заплатят продуктова такса за опаковки за 2018 г.
Приложениe № 1 към Заповед № РД-386/15.05.2019 г. на министъра на околната среда и водите.
Приложениe № 2 към Заповед № РД-386/15.05.2019 г. на министъра на околната среда и водите.
Приложениe № 2 към Заповед № РД-386/15.05.2019 г. на министъра на околната среда и водите (продължение).
Приложениe № 2 към Заповед № РД-386/15.05.2019 г. на министъра на околната среда и водите (продължение).
Приложениe № 3 към Заповед № РД-386/15.05.2019 г. на министъра на околната среда и водите.
Приложениe № 3 към Заповед № РД-386/15.05.2019 г. на министъра на околната среда и водите (продължение).
Приложениe № 4 към Заповед № РД-386/15.05.2019 г. на министъра на околната среда и водите.
Приложениe № 5 към Заповед № РД-386/15.05.2019 г. на министъра на околната среда и водите.
Заповед № РД-385/15.05.2019 г. (Публикувана на 18.05.2019 г.) на министъра на околната среда и водите, с която са определени членовете на организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки, които следва да заплатят продуктова такса за опаковки за 2018 г.
Приложения №№ 1, 2, 3 и 4 към Заповед № РД-385/15.05.2019 г. на министъра на околната среда и водите.

Заповед № РД-413/31.05.2019 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в „БЪЛГАРСКА РЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ“ АД, организация по оползотворяване на излезли от употреба моторни превозни средства, които  не следва да заплатят продуктова такса  за моторни превозни средства за 2018 г. (публикувана на 31.05.2019 г.)

Заповед № РД-414/31.05.2019 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в „ЕКО МОБИЛЕ“ АД, организация по оползотворяване на излезли от употреба моторни превозни средства, които  не следва да заплатят продуктова такса  за моторни превозни средства за 2018 г. (публикувана на 31.05.2019 г.)

Заповед № РД-415/31.05.2019 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в „БЪЛГАРСКА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА АВТОМОБИЛИ” АД, организация по оползотворяване на излезли от употреба моторни превозни средства, които  не следва да заплатят продуктова такса  за моторни превозни средства за 2018 г. (публикувана на 31.05.2019 г.)

Заповед № РД-416/31.05.2019 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в „АУТОРЕК“ АД, организация по оползотворяване на излезли от употреба моторни превозни средства, които  не следва да заплатят продуктова такса  за моторни превозни средства за 2018 г. (публикувана на 31.05.2019 г.)


Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО):

Заповед № РД-419/31.05.2019 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в „ЕКОБУЛТЕХ“ АД, организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, които не следва да заплащат продуктова такса за 2018 г. (публикувана на 03.06.2019 г.)

Заповед № РД-420/31.05.2019 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в „ЕКОБУЛТЕХ“ АД, организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, които следва да заплатят продуктова такса за 2018 г. (публикувана на 03.06.2019 г.)

Заповед № РД-421/31.05.2019 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в „ЕЛТЕХРЕСУРС“ АД, организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, които не следва да заплащат продуктова такса за 2018 г. (публикувана на 03.06.2019 г.)

Заповед № РД-422/31.05.2019 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в „ЕЛТЕХРЕСУРС“ АД, организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, които следва да заплатят продуктова такса за 2018 г. (публикувана на 03.06.2019 г.)

Заповед № РД-423/31.05.2019 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в „ГРИЙНТЕХ БЪЛГАРИЯ“ АД, организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, които не следва да заплащат продуктова такса за 2018 г. (публикувана на 03.06.2019 г.)

Заповед № РД-424/31.05.2019 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в „ЕЛЕКТРООПОЛЗОТВОРЯВАНЕ“ ЕАД, организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, които не следва да заплащат продуктова такса за 2018 г. (публикувана на 03.06.2019 г.)

Заповед № РД-425/31.05.2019 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в „ТРАНСИНС ТЕХНОРЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ“ АД, организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, които следва да заплатят продуктова такса за 2018 г. (публикувана на 03.06.2019 г.)

Заповед № РД-426/31.05.2019 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в „ТЕНЕКО РЕЦИКЛИНГ“ ЕООД, организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, които не следва да заплащат продуктова такса за 2018 г. (публикувана на 03.06.2019 г.)

Заповед № РД-427/31.05.2019 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в „ТРАНСИНС ТЕХНОРЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ“ АД, организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, които не следва да заплащат продуктова такса за 2018 г. (публикувана на 03.06.2019 г.)

Решение № 114/31.05.2019 г. за спиране на производството по реда на чл. 59 от ЗУО, във връзка с чл. 61, ал. 1 и сл. от Наредбата за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване за НООРО АД (публикувано на 03.06.2019 г.)


Заповед № РД-377/13.05.2019 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в организациите по оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори, които не следва да заплащат продуктова такса за батерии и акумулатори за 2018 г. (публикувана на 14.05.2019 г.)

Приложения №№ 1,2,3,4,5,6,7 и 8 към Заповед № РД-377/13.05.2019 г. на министъра на околната среда и водите

Решение № 104/13.05.2019 г. за спиране на производството по реда на чл. 59 от ЗУО, във връзка с чл. 66, ал. 1 и сл. от Наредбата за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори за НООРО АД (публикувано на 14.05.2019 г.)


Заповед № РД-390/15.05.2019 г. на министъра на околната среда и водите за лицата, членуващи в организации по оползотворяване на отработени масла, които не следва да заплащат продуктова такса за масла за 2018 г. (публикувана на 16.05.2019 г.)

Заповед № РД-391/15.05.2019 г. (Публикувана на 16.05.2019 г.) на министъра на околната среда и водите, с която са определени членовете на организациите по оползотворяване на излезли от употреба гуми, които не следва да заплатят продуктова такса за гуми за 2018 г.

Заповед № РД-389/15.05.2019 г. (Публикувана на 16.05.2019 г.) на министъра на околната среда и водите, с която са определени членовете на организация по оползотворяване на излезли от употреба гуми „Гумирек“ ЕАД, които следва да заплатят продуктова такса за гуми за 2018 г.