Новини

НИД на Наредба № 4 от 2003 г. за условията и реда за издаване на разрешителни за въвеждане на неместни или повторно въвеждане на местни животински и растителни видове в природата.

В Държавен вестник брой: 46, от дата 11.6.2019 г. е публикувана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2003 г. за условията и реда за издаване на разрешителни за въвеждане на неместни или повторно въвеждане на местни животински и растителни видове в природата.

Изменението е свързано с изпълнение на Решение № 704 на Министерския съвет от 2018 г. за приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване, както и привеждане в съответствие на някои разпоредби в наредбата с разпоредбите на Закона за биологичното разнообразие. Основната цел на настоящия нормативен документ е да бъде усъвършенствана нормативната уредба чрез прецизиране на отделни разпоредби и намаляване на административната тежест.

Наредбата в Държавен вестник можете да видите ТУК