Новини

Постановление № 203 от 15 август 2019 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

В Държавен вестник брой: 67 от дата 23.8.2019 г. е публикувано Постановление № 203 от 15 август 2019 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет.

С постановлението се правят изменения на:

  • Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда;
  • Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми;
  • Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни;
  • Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях.

Постановлението има за цел да отрази и приведе в съответствие необходимите изменения в подзаконовите нормативни актове по прилагане във връзка с влезлия в сила Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), Обн. ДВ., бр. 77 от 18.09.2018г., изм. и доп. ДВ., бр. 98 от 27.11.2018г. Промените са насочени към облекчаване на административната тежест за бизнеса, като се създават оптимални условия за инвеститорите и същевременно се запазват законовите изисквания, гарантиращи ефективен контрол.

Постановлението е в изпълнение на Приоритет № 39 в областта на околната среда от Програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017 – 2021г., като са взети предвид и мерките с Протоколно Решение № 28 от 28 юни 2017г. на Министерския съвет във връзка с намаляване на административната и регулаторната тежест върху гражданите и бизнеса, Решение № 338 на Министерския съвет от 2017г. за приемане на мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за представянето на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител, Решение № 496 на Министерския съвет от 2017г. за изпълнение на Решение № 338 на Министерския съвет от 2017г.

ПМС в Държавен вестник можете да видите ТУК.