Новини

ВодиЗаконодателство

Проект на НИД на Наредба № 37 от 2008 г. за ползване на язовирите – държавна собственост в рибностопанско отношение и правилата за извършване …

На основание чл. 15, ал. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА) е изготвен проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 37 от 2008 г. за ползване на язовирите – държавна собственост в рибностопанско отношение и правилата за извършване на стопански, любителски риболов и аквакултури в обектите – държавна собственост по чл. 3, ал. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите (Наредба № 37 от 2008 г.). Ползването на язовирите – държавна собственост, само за любителски риболов или само за аквакултури се определя с наредба на министъра на земеделието, храните и горите и министъра на околната среда и водите.

Текстовете на проекта са изготвени съобразно целите на ЗРА. На първо място част от предложените изменения на наредбата се правят с оглед синхронизиране на разпоредбите ú с действащите към момента ЗРА, Закон за водите (ЗВ) и подзаконови нормативни актове по тяхното прилагане. Част от текстовете не са изменени от приемането ú до настоящия момент и не кореспондират със съдържанието на горецитираните нормативни актове.

Приемането на тази наредба се налага и с оглед постъпили искания от заинтересовани лица, Министерство на околната среда и водите, „Напоителни системи“ ЕАД и с които се изтъква необходимостта да бъде променено предназначението на част от язовирите посочени в Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредба № 37 от 2008 г.

Проекта можете да видите на сайта на МОСВ или като кликнете ТУК.