Новини

ВъздухЗаконодателство

Проект на НИД на Наредба № 16 от 12 август 1999г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 12 август 1999г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини (Наредба № 16) е разработен основно във връзка с одобрени мерки от правителството за трансформация на модела на административно обслужване в България, съгласно Решение №704 от 5 октомври 2018 година за приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване в законодателството по опазване чистотата на атмосферния въздух, с което се цели:
• Отмяна и промяна на неактуални разпоредби във връзка с уреждането им на ниво закон;
• Отпадне на изискването за представяне на документи, които Българския институт по метрология следва да събере по служебен път – диплома за придобито образование и свидетелствата за калибриране на еталоните и средствата за измерване (в случаите когато се издават от самия орган);
• Премахване изискването за полагане на печат към декларация (приложение № 9 от Наредба №16).

Проекта и повече информация можете да намерите на страницата на МОСВ или като кликнете ТУК.