Новини

Законодателство

Проект на ПМС за изменение на Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ във връзка с въвеждане на такси по ЗООС

МС за изменение на Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ, съгласно чл.72 от ЗООС, е изготвен с цел привеждането ѝ в съответствие с изменението и допълнението на ЗООС от 2018г. и въвеждане на таксa за провеждане на обединена процедура по чл. 94, ал. 1, т. 9 от закона. Процедурата се провежда по реда на Глава шеста от ЗООС в случаите на инвестиционно предложение (ИП), което подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), и на поне една от процедурите по издаване на комплексно разрешително (КР), и/или одобряване на доклад за безопасност (ДБ) на предприятие, класифицирано с висок рисков потенциал, за което е предвидено заплащане на обща редуцирана такса от възложителя.

Допълнително, с предложението за изменение се цели актуалност на Тарифата с действащите разпоредбите на ЗООС и Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) по отношение на съвместно провеждащите се процедури по ОВОС и оценка за съвместимост (ОС), и екологична оценка (ЕО) и ОС, както и прецизиране на основанието за актуализация на КР съгласно ЗООС.

Предвидена е и промяна във връзка с чл. 18, т.3, буква б) на Тарифата, по отношение освобождаване на общините от такса при отстраняване на трупове на китоподобни от плажните ивици.

Проекта можете да видите на сайта на МОСВ или като кликнете ТУК.