Новини

ЗаконодателствоОтпадъци

Изисквания по Наредба № 1 за предоставяне на информация до РИОСВ при трансграничен превоз на отпадъци

С Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, обн., ДВ, бр. 30 от 31.03.2020 г. се въвеждат нови изисквания, съгласно които:

  • лицата, уреждащи превози за или внос в Република България на отпадъци по Регламент (ЕО) № 1013/2006 и получателите на отпадъците в случаите, за които не се изисква нотификация, изпращат до РИОСВ по местоназначение на отпадъците по електронна поща не по-късно от деня на натоварване копие на попълнен формуляр по Приложение VII на Регламент (ЕО) № 1013/2006, подписан в поле 12;
  • в случай на превози на отпадъци от хартия и картон (с кодове 15 01 01, 19 12 01 и 20 01 01), класифицирани с код В3020 от Приложение III на Регламент (ЕО) № 1013/2006 или на пластмасови отпадъци (с кодове 02 01 04, 07 02 13, 12 01 05, 15 01 02, 16 01 19, 17 02 03, 19 12 04 и 20 01 39), класифицирани с код В3010 от Приложение III на Регламент (ЕО) № 1013/2006, лицата по предходната точка заедно с Приложение VII на Регламент (ЕО) № 1013/2006 изпращат до РИОСВ по местоназначение на отпадъците, по електронна поща, не по-късно от деня на натоварване, декларация по образец съгласно приложение № 51, с която декларират, че в състава на транспортираните отпадъци съдържанието на други материали, примеси или замърсители, не е повече от десет тегловни процента за конкретната пратка.

 

By Ordinance to amend Ordinance No. 1 of June 4, 2014, on the procedures and forms under which information on waste activities is provided, as well as the procedure for maintaining public registers, prom. SG.30 of 31.03.2020, new requirements are introduced according to which:

  • the persons (1) arranging waste shipments for or import to the Republic of Bulgaria under Regulation (EC) No 1013/2006 as well as (2) the waste recipients in cases for which notification is not required, shall send to the RIEW of waste destination, by e-mail no later than the day of loading, a copy of the completed form referred to in Annex VII to Regulation (EC) No 1013/2006, signed in box 12;
  • in case of shipments of paper and paperboard waste (EWC 15 01 01, 19 12 01 and 20 01 01) classified under Basel entry B3020 of Annex III to Regulation (EC) No 1013/2006 or of plastic waste (EWC 02 01 04, 07 02 13, 12 01 05, 15 01 02, 16 01 19, 17 02 03, 19 12 04 and 20 01 39), classified under Basel entry B3010 of Annex III to Regulation (EC) No 1013/2006, the persons referred to above, together with Annex VII form shall send to RIEW of waste destination, by e-mail no later than the day of loading, a declaration in accordance with Annex No 51, stating, that in the composition of the shipped waste, the content of other materials, impurities or pollutants shall not exceed ten weight percent for the particular shipment.

 

Електронните адреси, на които да изпращате горецитираните документи са следните:

RIEW e-mail addresses for sending the above documents are:

 

РИОСВ (RIEW) ел. адрес (e-mail)
Благоевград (Blagoevgrad) annex7@riosvbl.org
Бургас (Burgas) annex7@riosvbs.com
Варна (Varna) annex7@riosv-varna.org
Велико Търново (Veliko Tarnovo) annex7@riosvt.org
Враца (Vratsa) riosv_vr_annex7@m-real.net
Монтана (Montana) annex7.montana@mail.bg
Пазарджик (Pazardjik) annex7@riewpz.org
Плевен (Pleven) annex7@riew-pleven.eu
Пловдив (Plovdiv) annex7@plovdiv.riew.gov.bg
Русе (Ruse) annex7@riosv-ruse.org
Смолян (Smolyan) annex7@mbox.contact.bg
София (Sofia) annex7@riew-sofia.org
Стара Загора (Stara Zagora) annex7@stz.riew.gov.bg
Хасково (Haskovo) annex7@riosv-hs.org
Шумен (Shumen) annex7@riosv-shumen.eu
Перник (Pernik) annex7@riosv-pernik.com

 

Декларация по Приложение № 51 към чл. 22, ал. 5 от Наредба № 1

Declaration – Annex 51 to art. 22, para. 5 from Ordinance 1

Източник: МОСВ