Новини

Събития

Общо събрание на АСУОС – 02.09.2021 г.

Във връзка с проведено заседание на Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “АСОЦИАЦИЯТА НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (АСУОС)”, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Левски, ул. “Летоструй” № 163А, ф.д. № 62/2017 на СГС, ЕИК 177160901, на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 17 от Устава на сдружението, свиква Общо събрание на дата 02.09.2021 г. от 14:00 часа в гр. София, ж.к. Яворов, алея “Даниел Неф”, бл. 73, етаж 4, ап. 7, с дневен ред на събранието, както следва:

1. Избор на Контролен съвет;

2. Внасяне на проект за бюджет;

3. Внасяне на годишен отчет за дейността на сдружението;

4. Определяне размера на членския внос, срока и начина на внасянето му;

5. Промени в Устава на сдружението;

6. Разни.

При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и редовни членове да се явят.