Новини

АктуалноЗаконодателствоКонтролХимични вещества

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси

Проект на Постановление на Министерския съвет (ПМС) за изменение и допълнение на Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси и Наредба за реда и начина за ограничаване на производството, употребата или пускането на пазара на определени опасни химични вещества, смеси и изделия от Приложение XVII на Регламент (ЕО) № 1907/2006 г. (REAСH).

С изменението на Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси към общите правила се добавят изисквания към складовете и организацията за екологосъобразно съхранение на живак, смеси на живака и/или живачни съединения (които са различни от отпадъци и са предназначени за употреба, разрешена в страната). Въвеждат се и най-новите изменения на регламента за класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси и се прецизират правилата за съвместимост на класовете на опасност на химикалите. По този начин се осигурява контрол на риска за здравето и околната среда.

В Наредбата за реда и начина за ограничаване на производството, употребата или пускането на пазара на определени опасни химични вещества, смеси и изделия от Приложение XVII на Регламент (ЕО) №1907/2006 г. (REAСH) се актуализира обхватът на веществата с предвидени изключения от въведените ограничения, за които се обменя информация между операторите по веригата на доставки. С изменението на наредбата ще се постигне високо ниво за защита на работещите с опасни химични вещества, на населението и на околната среда. Ще се получава актуална информация от страна на контролните органи за пуснатите на пазара вещества и/или смеси, за които са предвидени изключения.

Писмени становища на заинтересованите страни се приемат в срок до 09.10.2020 г.

Повече информация на сайта на МОСВ или ТУК.