Новини

АктуалноЗаконодателствоПрирода

Първа работна версия, вариант 3 на „Националната рамка за приоритетни действия за „Натура 2000“ 2021-2027 г.

Документът е разработен въз основа на изискванията на Европейската комисия, като следва утвърден формат. Същият представлява инструмент за стратегическо многогодишно планиране, чиято цел е да осигури всеобхватен преглед на необходимите мерки за изграждането на мрежата „Натура 2000“ в България и свързаната с нея зелена инфраструктура, като се уточняват потребностите от финансиране за тези мерки и се свързват със съответстващите програми на ЕС за финансиране.

В съответствие с член 8, параграф 1 от Директивата за местообитанията, рамката за приоритетни действия е насочена към определянето на финансовите нужди и приоритетите, които са пряко свързани със специфичните консервационни мерки, установени за обектите от мрежата „Натура 2000“, така че да се постигнат консервационните цели на биогеографско ниво за съответните видове и типове природни местообитания. Отчитат се и финансовите нужди и приоритетните мерки във връзка с видовете птици в защитените зони за опазване на дивите птици.

Крайна дата за получаване на становища: 01.02.2021 г.

Пълният текст на Първа работна версия, вариант 3 на „Националната рамка за приоритетни действия за „Натура 2000“ 2021-2027 г. може да видите на сайта на МОСВ или ТУК.