Новини

АктуалноОтпадъциСъбития

Онлайн обучение на тема: „Изисквания за водене на отчетност и подаване на годишни отчети по отпадъци“ – 26.02.2021 г.

Национален Екологичен Институт организира провеждане на обучение за разясняване на актуалните изисквания към воденето на отчетност по отпадъци. По време на обучението участниците ще бъдат запознати с нормативните изисквания и произтичащите от тях задължения, свързани с воденето на отчетността и предоставянето на информация за дейностите по управление на отпадъците, в т.ч. подаването на годишни отчети по отпадъци, както и ще получат практически насоки за конкретното прилагане на законодателните актове в тяхната ежедневна работа. Дата на провеждане: 26.02.2021 г. Времетраене: от 10:00 до 17:00 часа. Обучението ще бъде проведено изцяло онлайн чрез приложението ZOOM. Целта на обучението е участниците да бъдат запознати в детайли с нормативните изисквания относно воденето на отчетност и подаване на годишни отчети съгласно законовата уредба. Обучението е обвързано с прилагането на следните нормативни актове:
  • Закон за управление на отпадъците и подзаконовите му нормативни актове, в т.ч.:
  • Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.
  • Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците и др.
Обучението включва теоретична лекция, подкрепена с примери и дискусия, по време на която участниците могат да задават въпроси в писмен вид в чата на приложението ZOOM или чрез микрофона на устройството от което проследяват обучението. Подходящо е за:
  • лица, извършващи дейности с отпадъци, като например: лица, извършващи транспортиране на отпадъци; оператори на площадки за съхраняване на отпадъци; оператори на съоръжения за третиране на отпадъци; лица, извършващи оползотворяване на отпадъци; лица, които обезвреждат отпадъци, търговци и брокери на отпадъци и т.н.
  • лица, отговорни за управлението на отпадъцие, в т.ч. образуване, събиране, съхраняване, транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на производствени, опасни и строителни отпадъци на територията на производствени предприятия, на площадки за извършване на дейности с отпадъци, на депа за отпадъци и др.;
Лектори:
  • Веселин ПанайотовКонсултант по околна среда
  • инж. Станислав НиколовКонсултант по околна среда
  • инж. Христомир НиколовКонсултант по околна среда.
Програма за обучението: „Изисквания за водене на отчетност и подаване на годишни отчети по отпадъци“ Таксата за участие е 225 лева с ДДС. Таксата важи за един участник за една дата. Плащането се извършва по банков път, след получаване по електронна поща на проформа/фактура, по посочената в документа банкова сметка. В сумата са включени:  удостоверение за преминатото обучение, презентация, както и допълнителни образци, инструкции, указания и ръководства, които ще бъдат изпратени по електронна поща на участниците. Регистрация можете да направите чрез формата тук: РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА За информация: 02 417 28 59 | info@nei.bg Ако желаете да се абонирате за получаване на известия и покани за организирани от нас обучения, можете да го направите като впишете Вашата електронна поща в предназначеното за това поле, което ще видите, след като кликнете на текста АБОНИРАНЕ.