Новини

Законодателство

Работен вариант на програма Околна среда 2021-2027 г. (версия 3) и Доклад за екологична оценка на ПОС

Управляващият орган на програма Околна среда 2021-2027 г. организира консултации и обществено обсъждане по проекта на програма Околна среда 2021-2027 г. (трети вариант) и актуализиран Доклад за екологична оценка на програмата с всички приложения към него.
Консултациите и общественото обсъждане се организират и провеждат на основание чл. 14, ал. 2 от Постановление на Министерския съвет № 142 от 2019 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на ЕС за програмен период 2021-2027 г. (ПМС № 142/2019 г.) и чл. 20 и чл. 21 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.
Достъп до проекта на Програмата и Доклада за ЕО се предоставя за период от 30 дни – от 9.2.2021 г. до 11.3.2021 г., включително.
Общественото обсъждане по проекта на ПОС 2021-2027 г. (версия 3.0) и Доклада за ЕО ще се проведе на 12.3.2021 г. от 14.00 часа в електронна среда, в реално време, посредством платформата Webex.
Подробности по достъпа до документация, изразяването на становища и участието в общественото обсъждане са посочени в приложеното съобщение.

Повече информация на сайта на МОСВ или ТУК.