Новини

Нови правила за пластмасовите опаковки след 3 юли 2021 г.

До 3 юли 2021 г. в българското законодателство трябва да бъдат въведени изискванията на Директива (ЕС) 2019/904 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 г. относно намаляването на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.

С директивата се въвеждат изисквания към пластмасовите продукти за еднократна употреба, продуктите, изработени от оксо-разградима пластмаса, и риболовните съоръжения.

В съответствие с политиката на ЕС в областта на отпадъците, от държавите-членки на ЕС се очаква амбициозно и устойчиво количествено намаление в потреблението на тези продукти до 2026 г. Първата стъпка трябва да бъде въвеждане на забрана за пускането на пазара на чинии, прибори за хранене (вилици, ножове, лъжици, пръчици за хранене), сламки и бъркалки за напитки, съдове за храни, съдове и чаши за напитки от експандиран полистирен, вкл. техните капаци/капачки, клечки за уши, пръчици за балони, всички продукти от оксо-разградима пластмаса.

Забраната ще влезе в сила у нас с приемането на Наредбата, транспонираща Директивата. Това означава, че след датата на Наредбата посоченият тип изделия не следва да бъдат продавани от производители или вносители, но количествата, които са пуснати на пазара в България преди влизане в сила на Наредбата, т.е. намиращите се в обектите, които предоставят продуктите си в тях, могат да ги използват до тяхното изчерпване.

С въвеждането на новата Наредба влизат в сила и изискванията за маркировка на включените в обхвата на Директивата: тютюневи изделия с филтри; филтри, продавани за употреба в комбинация с тютюневи изделия; чаши за напитки; мокри кърпички за лична хигиена и битова употреба и дамски превързочни материали. Аналогично и тези продукти, които вече са пуснати на пазара преди влизането в сила на Наредбата и не са обозначени с маркировка, ще могат да бъдат продавани до изчерпване на количествата.

В периода, предвиден по директивата, до 2026 г. за съдове за храна (за консумация на място или on the go, консумация от съда, без допълнително приготвяне – отговарящи на всички тези критерии едновременно), чаши за напитки и техните капачки/капаци от държавите се изисква още:

  • да бъдат предприети мерки за съществено количествено намаляване на потреблението;
  • да наблюдават потреблението на тези продукти за еднократна употреба и да докладват за постигнатия напредък на Европейската комисия;
  • да гарантират, че са прилагат разширената отговорност на производителя;
  • да информират потребителите и да насърчават отговорното поведение на потребителите, за да намалят отпадъците от такива продукти;
  • да осведомяват потребителите за алтернативни продукти за многократна употреба и за въздействието на неправилното изхвърляне на пластмасови отпадъци за еднократна употреба.

Разширената отговорност на производителите, както и досега, МОСВ предвижда да бъде задължение на пускащите на пазара – производители и вносители. Срокът по директивата е до 2024 г.

За съдовете за напитки (до 3 л) се въвеждат допълнителни изисквания, свързани с трайното закрепване на капачките им. Въвеждат се и нови цели за разделно събиране на бутилки до 3 л – 77% от 2026 г. и 90% от 2030г., и цели за рециклирано съдържание – 25% от 2026 г. и 30% от 2030 г.

Източник: БСК