Новини

АктуалноЗаконодателствоПревантивна дейностПрирода

Проект на ПМС за ИД на Наредбата за ОС на програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони

С проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС) се цели прецизиране на отделни разпоредби с оглед подобряване прилагането на изискванията на чл. 6, ал. 3 от Директива 92/43/ЕИО относно опазването на естествените местообитания и на дивата флора и фауна.

Проектът на наредбата и допълнителна информация можете да намерите на сайта на МОСВ или като кликнете ТУК.

Източник: МОСВ.