Новини

Изготвена е Концепция за определяне на целите за защитените зони от „Натура 2000“

Документът е резултат от съвместните усилия на учени-експерти, представители на НПО и МОСВ. Разработен е въз основа на Доклад, изготвен от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания – БАН, за пилотно разработване на подробни и специфични природозащитни цели на ниво защитена зона от мрежата „Натура 2000“ в България.

При разработването на Концепцията са съобразени насоките на ЕК, като е направен кратък преглед на произтичащите от тях изисквания. Посочени са разпоредбите на действащата нормативна уредба в страната по отношение на определянето на цели на опазване на защитените зони, както и основните източници на необходимата информация. Предложен е конкретен подход за разработване на специфични и подробни природозащитни цели. Предвидено е също така, че специфичните цели ще се разработват за всяка защитена зона и ще се включват като задължителна част от заповедите за обявяване на защитените зони – чрез утвърждаването им от министъра на околната среда и водите.

Концепцията можете да намеритеTYK.

Източник: МОСВ