Новини

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за реда и образците, по които се предоставя инаформация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри

При проведено обществено обсъждане на проект на Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри в периода 15.04.2021 г. – 15.05.2021 г. е постъпило предложение, което налага повторно провеждане на обществено обсъждане. Предложението се отнася до промени в наредбата, с които да се отрази задължителното водене на отчетност и предоставянето на информация да става в електронна среда.

Освен това, във връзка с въвеждането на изискванията на Директива (ЕС) 2018/852 за изменение на Директива 94/62/ЕО относно опаковките и отпадъците от опаковки в българското законодателство са направени промени в приложенията за водене на отчетност и докладване за отпадъци от опаковки.
Писмени становища от заинтересованите лица могат да се подават на електронен адрес: info@asuos.bg в срок до 09.08.2021 г.

Проекта на Наредбата, както и мотивите можете да намерите на интернет страницата на МОСВ или като кликнете ТУК.

Източник: МОСВ