Новини

Постановление № 8 от 21.01.22 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

С Постановление № 8 от 21.01.22 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет се правят изменения в следните:
Наредбата за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти;
Наредбата за изискванията за качеството на твърдите горива, използвани за битово отопление, условията, реда и начина за техния контрол.
§ 1. В Наредбата за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти, приета с Постановление № 40 на Министерския съвет от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 20 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 25 от 2010 г., бр. 55 от 2012 г. и бр. 84 от 2017 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 8:
а) в ал. 3 думата „магнитен“ се заменя с „електронен“;
б) в ал. 4, т. 2 след думата „такса“ се поставя запетая и се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път“.
2. В чл. 9а след думите „предоставят на“ се добавя „съответната“, думата „магнитен“ се заменя с „електронен“ и думите „електронния подпис“ се заменят с „електронните удостоверителни услуги“.
3. Наименованието на глава трета се изменя така: „ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА“.
4. Член 10 се изменя така:
„Чл. 10. Изпълнителната агенция по околна среда поддържа информационна система, съдържаща информацията, съгласно изискванията на наредбата, включително данни за продуктите по чл. 6 и за издадените разрешения по чл. 8, както и информация от проведени проверки, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2019/1020 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. относно надзора на пазара и съответствието на продуктите и за изменение на Директива 2004/42/ЕО и регламенти (ЕО) № 765/2008 и (ЕС) № 305/2011 (OB, L 169/1 от 25 юни 2019 г.).“
5. Член 11 се отменя.
6. Член 12 се отменя.
7. Параграф 4 от преходните и заключителните разпоредби се отменя.
8. В приложение № 3 към чл. 3, ал. 2:
а) думите „БУЛСТАТ (ЕИК и ЕГН)“ се заменят с „БУЛСТАТ/ЕИК“;
б) навсякъде след думата „дистрибутор“ се поставя запетая и се добавя „доставчик на услуга за обработка на поръчки“.
9. Приложение № 4 към чл. 4, ал. 2 се изменя така:
„Приложение № 4 към чл. 4, ал. 2
Аналитични методи за определяне съдържанието на ЛОС в продуктите по чл. 1
Разрешен метод за анализ на продукти със съдържание на ЛОС до 15 тегловни процента и без реактивни разредители в състава си:
Параметър
Единица мярка
Метод на определяне
Съдържание на ЛОС
g/l
ISO 11890-2
Разрешени методи за анализ на продукти със съдържание на ЛОС, равно на или по-голямо от 15 тегловни процента, и без реактивни разредители в състава си:
Параметър
Единица мярка
Метод на определяне
Съдържание на ЛОС
g/l
ISO 11890-1
Съдържание на ЛОС
g/l
ISO 11890-2
Разрешен метод за анализ на продукти, съдържащи ЛОС и имащи реактивни разредители в състава си:
Параметър
Единица мярка
Метод на определяне
Съдържание на ЛОС
g/l
ASTMD 2369
 “
10. В приложение № 6 към чл. 7 и 9:
а) думите „БУЛСТАТ (ЕИК и ЕГН)“ се заменят с „БУЛСТАТ/ЕИК“;
б) в таблицата, в колона 6 думата „доставчик“ се заменя с „Упълномощен представител, дистрибутор, доставчик на услуга за обработка на поръчки и др.“.
11. В приложение № 7 към чл. 8, ал. 3:
а) думите „БУЛСТАТ, ЕИК*1, ЕГН“ се заменят с „БУЛСТАТ, ЕИК*1“;
б) след думите „Закона за търговския регистър“ се добавя „и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел“.
12. В приложение № 8 към чл. 8, ал. 7 думите „БУЛСТАТ (ЕИК, ЕГН)“ се заменят с „БУЛСТАТ/ЕИК“.
§ 2. В Наредбата за изискванията за качеството на твърдите горива, използвани за битово отопление, условията, реда и начина за техния контрол, приета с Постановление № 22 на Министерския съвет от 2020 г. (ДВ, бр. 15 от 2020 г.), се правят следните изменения:
1. В чл. 2, ал. 1 думите „или равна на“ се заменят с „от“.
2. В § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби думите „или равна на“ се заменят с „от“.
Заключителна разпоредба
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.