Новини

Проект на Заповед на основание чл. 100, ал. 1 от ЗУО, във връзка с чл. 55 и чл. 56 от Регламент (ЕО) № 1013/2006 относно превози на отпадъци

Предложеният проект на заповед е разработен на основание чл. 100, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците и във връзка с възникнала поредна необходимост от допълнение на сега действащите заповеди издадени от министъра на финансите и министъра на околната среда и водите – Заповед № РД-1040 от 16.11.2021 г. /№ ЗМФ-1097 от 22.11.2021 г. и  Заповед № РД-1071/№ ЗМФ-1140 от 30.11.2021 г.

В тази връзка беше взето решение, че е по-целесъобразно цитираните по-горе заповеди да бъдат отменени и да бъде издадена изцяло нова заповед с цел създаване на правна сигурност за лицата. В този смисъл с предложения проект на заповед се предлага следното:

На първо място с предложения проект на заповед се определят конкретните митнически учреждения, като спрямо сега действащата заповед е добавен един митнически пункт, за границата на Република България с Република Сърбия.

На следващо място с предложения проект на заповед се предлага отпадъците, предназначени за лабораторен анализ, в количество ненадвишаващо 25 кг, превозвани с цел оценка на техните физични и химични свойства, или за определяне на тяхната пригодност за операции по оползотворяване или обезвреждане, съгласно чл. 3, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1013/2006, да се въвеждат и да напускат митническата територия на ЕС, в частност територията на Република България, да  може  да се  осъществява през всички митнически учреждения.

Писмени становища от заинтересованите лица се подават в срок до 14.04.2022 г.

Източник: МОСВ