Новини

Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда

С бр.42 от 7 Юни 2022 г. в Държавен вестник е обнародван Законът за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, приет от 47-ото Народно събрание на 26 май 2022 г. Издаден в София на 2 юни 2022 г.
ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда
(обн., ДВ, бр. 91 от 2002 г.; попр., бр. 98 от 2002 г.; изм., бр. 86 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 74, 77, 88, 95 и 105 от 2005 г., бр. 30, 65, 82, 99, 102 и 105 от 2006 г., бр. 31, 41 и 89 от 2007 г., бр. 36, 52 и 105 от 2008 г., бр. 12, 19, 32, 35, 47, 82, 93 и 103 от 2009 г., бр. 46 и 61 от 2010 г., бр. 35 и 42 от 2011 г., бр. 32, 38, 53 и 82 от 2012 г., бр. 15, 27 и 66 от 2013 г., бр. 22 и 98 от 2014 г., бр. 62, 95, 96 и 101 от 2015 г., бр. 81 от 2016 г., бр. 12, 58, 76 и 96 от 2017 г., бр. 53, 77 и 98 от 2018 г., бр. 1, 17, 24 от 2019 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2019 г. – бр. 36 от 2019 г.; изм., бр. 79, 81 и 101 от 2019 г., бр. 21, 54 и 102 от 2020 г. и бр. 21 от 2021 г.)
§ 1. В чл. 11, ал. 1, т. 8а думите „Регламент (ЕС) № 1293/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) (ОВ, L 347/185 от 20 декември 2013 г.)“ се заменят с „Регламент (ЕС) 2021/783 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2021 г. за създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1293/2013 (OB, L 172/53 от 17 май 2021 г.)“.
§ 2. В чл. 22, ал. 3 в изречение първо накрая се поставя запетая и се добавя „който публикуват на интернет страницата си“.
§ 3. В чл. 22а, ал. 4 след думите „Министърът на околната среда и водите“ се добавя „или оправомощено от него длъжностно лице“.
§ 4. В чл. 44 думата „препарати“ се заменя със „смеси“.
§ 5. В чл. 61, ал. 5, т. 5 думата „препарати“ се заменя със „смеси“.
§ 6. В чл. 72а, ал. 1 думата „препарати“ се заменя със „смеси“.
§ 7. В чл. 85, ал. 4 се създава т. 4:
„4. въздействието на плана или програмата върху климата и уязвимостта на плана или програмата спрямо изменението на климата.“
§ 8. В чл. 88 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите „становището или решението по ал. 1“ се заменят със „становището по екологична оценка или решението, с което е преценено да се извършва или да не се извършва екологична оценка“.
2. В ал. 3 думите „становището или решението по ал. 1“ се заменят със „становището по екологична оценка или решението, с което е преценено да се извършва или да не се извършва екологична оценка“.
3. В ал. 4 след думите „по жалби“ се добавя „подадени до 1 юли 2024 г.“.
4. В ал. 5 изречение първо се изменя така: „Жалбите по ал. 4 се разглеждат от Върховния административен съд, като производството приключва в 6-месечен срок от подаването им.“
§ 9. В чл. 93 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 10 след думите „по жалби“ се добавя „подадени до 1 юли 2024 г.“.
2. В ал. 11 изречение първо се изменя така: „Жалбите по ал. 10, изречение второ се разглеждат от Върховния административен съд, като производството приключва в 6-месечен срок от подаването им.“
§ 10. В чл. 95, ал. 1 в изречение второ след думите „Компетентният орган“ се добавя „или оправомощено от него длъжностно лице“, а в изречение трето думите „или на“ се заменят с „и на“.
§ 11. В чл. 96 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) създава се нова т. 6:
„6. описание на взетите предвид налични резултати от други съответни оценки по реда на националното законодателство, свързани с инвестиционното предложение и изготвени преди доклада за ОВОС;“
б) досегашните т. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 стават съответно т. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15.
2. В ал. 7 думите „т. 1, 2 и 3“ се заменят с „т. 1 и 3“.
3. В ал. 8, т. 1, буква „б“ думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 6“.
§ 12. В чл. 97 се създава ал. 7:
„(7) Компетентният орган информира чрез интернет страницата си обществеността за същността на възможните решения и оповестява проекта на решение по ОВОС в срок до три работни дни преди заседанието на съответния орган по чл. 12, ал. 1, т. 1 или ал. 2.“
§ 13. В чл. 99 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3, т. 7 думите „т. 7“ се заменят с „т. 8“.
2. В ал. 9 след думите „по жалби“ се добавя „подадени до 1 юли 2024 г.“.
3. В ал. 10 изречение първо се изменя така: „Жалбите по ал. 9 се разглеждат от Върховния административен съд, като производството приключва в 6-месечен срок от подаването им.“
§ 14. В чл. 99б, ал. 1 се правят следните допълнения:
1. В текста преди т. 1 след думата „съществуващо“ се добавя „или друго“.
2. В т. 4 след думата „съществуващо“ се добавя „или друго“.
§ 15. В чл. 100 думите „т. 7“ се заменят с „т. 8“.
§ 16. В чл. 103 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „ново или на съществуващо предприятие и/или съоръжение“ се заменят с „ново, съществуващо или друго предприятие/съоръжение“, а думите „предприятие и/или съоръжение“ се заменят с „предприятие/съоръжение“.
2. В ал. 2 думите „предприятието и/или съоръжението“ се заменят с „предприятието/съоръжението“ и навсякъде думите „предприятие и/или съоръжение“ се заменят с „предприятие/съоръжение“.
3. В ал. 3:
а) в т. 1 думите „предприятието и/или съоръжението“ се заменят с „предприятието/съоръжението“;
б) в т. 3 думата „предприятието“ се заменя с „предприятието/съоръжението“;
в) в т. 4, 5 и 7 думите „предприятието и/или съоръжението“ се заменят с „предприятието/съоръжението“.
4. В ал. 4:
а) в текста преди т. 1 думите „предприятие и/или съоръжение“ се заменят с „предприятие/съоръжение“;
б) в т. 1 думите „предприятието и/или съоръжението“ се заменят с „предприятието/съоръжението“;
в) в т. 2 думите „предприятия и/или съоръжения“ се заменят с „предприятия/съоръжения“.
5. В ал. 5:
а) в текста преди т. 1 думите „предприятие и/или съоръжение“ се заменят с „ново, съществуващо или друго предприятие/съоръжение“;
б) в т. 1 и 2 думите „предприятието и/или съоръжението“ се заменят с „предприятието/съоръжението“;
в) в т. 3 думите „предприятие и/или съоръжение“ се заменят с „предприятие/съоръжение“;
г) в т. 4 думите „след окончателно“ се заменят с „преди окончателното“;
д) в т. 5 думата „след“ се заменя с „преди“, навсякъде думите „предприятието и/или съоръжението“ се заменят с „предприятието/съоръжението“, а думите „или пълния му адрес и/или“ се заменят с „и пълния му адрес, или“.
6. В ал. 8, т. 1 в текста преди буква „а“ думите „предприятия и/или съоръжения“ се заменят с „предприятия/съоръжения“.
§ 17. В чл. 104 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 в текста преди т. 1 след думата „здраве“ се добавя „имуществото“.
2. В ал. 2:
а) в т. 1 думите „предприятия и/или съоръжения“ се заменят с „предприятия/съоръжения“;
б) точка 2 се изменя така:
„2. изменения в предприятия/съоръжения с нисък или висок рисков потенциал или изменения на процес, или на естество или физична форма, или количество на опасните вещества, които биха могли да имат значителни последствия за опасностите от големи аварии или могат да доведат до превръщането на предприятие/съоръжение с нисък рисков потенциал в предприятие/съоръжение с висок рисков потенциал или обратно;“
в) в т. 3 думите „предприятия и/или съоръжения“ се заменят с „предприятия/съоръжения“.
3. В ал. 3:
а) точка 2 се изменя така:
„2. одобряване на доклади за безопасност по реда на чл. 109 – 115 за изграждане и/или експлоатация на нови, за експлоатация на други или изменения по ал. 2, т. 2 на съществуващи предприятия/съоръжения с висок рисков потенциал или части от тях;“
б) в т. 3 думите „предприятия и/или съоръжения“ се заменят с „предприятия/съоръжения“;
в) създава се т. 4:
„4. потвърждаване на пълнотата и съответствието на доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии по реда на чл. 106 за изграждане и/или експлоатация на нови, за експлоатация на други или изменения по ал. 2, т. 2 на съществуващи предприятия/съоръжения с нисък рисков потенциал или части от тях.“
4. В ал. 4:
а) в текста преди т. 1 накрая се добавя „изпълнение на политиката по отношение на използването на земята или друга свързана с това политика и процедурите за прилагането й, като се отчита необходимостта в дългосрочен план относно“;
б) в т. 1, 2 и 3 думите „предприятия и/или съоръжения“ се заменят с „предприятия/съоръжения“.
5. Алинея 5 се изменя така:
„(5) За целите на ал. 3 и 4 операторът на предприятие/съоръжение с висок рисков потенциал предоставя на съответния компетентен орган по глава осма, раздел II от Закона за устройство на територията пълна информация относно рисковете за човешкото здраве и околната среда, произтичащи от наличието на опасни вещества по приложение № 3 в това предприятие/съоръжение, техническо становище по тези рискове, за всеки отделен случай или общо, при вземането на решения, и за мерките за предотвратяване на големи аварии с тези вещества и за ограничаване на последствията от тях. Операторът на предприятие/съоръжение с нисък рисков потенциал предоставя тази информация при поискване от съответния компетентен орган по глава осма, раздел II от Закона за устройство на територията.“
6. В ал. 7 думите „предприятия и/или съоръжения“ се заменят с „предприятия/съоръжения“, след думите „рисков потенциал“ се добавя „или изменения в тях по ал. 2, т. 2“, а думата „становищата“ се заменя с „техническото становище по ал. 5 и становищата, коментарите и предложенията“.
§ 18. В чл. 105 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 в текста преди т. 1 думите „предприятие и/или съоръжение“ се заменят с „предприятие/съоръжение“.
2. В ал. 2, т. 1 думата „предприятието“ се заменя с „предприятието/съоръжението“.
3. В ал. 3 думите „предприятия и/или съоръжения“ се заменят с „предприятия/съоръжения“.
§ 19. В чл. 106 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Операторът на ново, съществуващо или друго предприятие/съоръжение с нисък рисков потенциал изготвя и подава ДППГА и всяка негова актуализация до директора на РИОСВ, на чиято територия се намира предприятието/съоръжението.“
2. Създават се нови ал. 2 и 3:
„(2) Докладът за политика за предотвратяване на големи аварии на ново предприятие/съоръжение с нисък рисков потенциал се подава от оператора до директора на РИОСВ в срок до три месеца преди въвеждане в експлоатация на предприятието/съоръжението или преди изменения в него, които водят до промяна в списъка на опасните вещества.
(3) Директорът на РИОСВ или оправомощено от него длъжностно лице оповестява на интернет страницата на РИОСВ внесения от оператора ДППГА и всяка негова актуализация и осигурява достъп на засегнатата общественост до него за срок от 14 дни, след което изготвя и оповестява на интернет страницата на РИОСВ проект на решение по ал. 4. Когато могат да бъдат засегнати повърхностни и/или подземни води или водни обекти, в същия срок директорът на РИОСВ уведомява по служебен път директора на съответната басейнова дирекция.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 4 и в нея в изречение първо думите „14-дневен“ се заменят с „20-дневен“, а думата „потвърждава“ се заменя с „и всяка негова актуализация с мотивирано решение потвърждава или отказва да потвърди“.
4. Създава се нова ал. 5:
„(5) Решението по ал. 4 съдържа:
1. наименование на органа, който го издава;
2. наименование на оператора, име и пълен адрес на предприятието/съоръжението;
3. характеристика на предприятието/съоръжението;
4. правни и фактически основания;
5. описание на резултатите от проведените консултации със засегнатата общественост и начина, по който те са взети предвид;
6. мерки за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за живота и здравето на хората и за околната среда;
7. разпоредителна част;
8. пред кой орган и в какъв срок може да се обжалва решението;
9. дата на издаване и подпис.“
5. Досегашната ал. 3 става нова ал. 6 и се изменя така:
„(6) Предприятието/съоръжението с нисък рисков потенциал се въвежда в експлоатация след влязло в сила решение за потвърждаване на ДППГА.“
6. Създават се ал. 7 и 8:
„(7) В тридневен срок от издаването на решението по ал. 4 директорът на РИОСВ или оправомощено от него длъжностно лице го оповестява на интернет страницата на РИОСВ.
(8) Решението по ал. 4 може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от оповестяването му.“
7. Досегашната ал. 4 става ал. 9 и в нея думите „потвърждението по ал. 2“ се заменят с „решението по ал. 4 до оператора“.
8. Досегашната ал. 5 става ал. 10 и в нея:
а) в текста преди т. 1 думите „е длъжен да“ се заменят с „периодично“, а думата „да“ се заличава;
б) точка 1 се изменя така:
„1. най-малко веднъж на всеки 5 години;“
в) в т. 2 думите „предприятието и/или съоръжението“ се заменят с „предприятието/съоръжението“;
г) в т. 3 думите „предприятието и/или съоръжението или промени в даден процес или в естеството, физичната форма“ се заменят с „предприятието/съоръжението или изменение на процес, или на естеството или физичната форма“, а думите „предприятието и/или съоръжението в предприятие и/или съоръжение“ се заменят с „предприятието/съоръжението в предприятие/съоръжение“;
д) в т. 4 и 5 думите „предприятието и/или съоръжението“ се заменят с „предприятието/съоръжението“.
9. Досегашната ал. 6 става ал. 11 и в нея думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 10“ и се създава изречение второ: „В 7-дневен срок от преразглеждането на ДППГА операторът изпраща заключенията и документацията на директора на РИОСВ.“
§ 20. В чл. 107 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 думите „предприятие и/или съоръжение“ се заменят с „ново, съществуващо или друго предприятие/съоръжение“;
б) в т. 3 думата „предприятието“ се заменя с „предприятието/съоръжението“.
2. В ал. 3:
а) в т. 3 и 4 думата „предприятието“ се заменя с „предприятието/съоръжението“;
б) в т. 5 и 6 думите „предприятието и/или съоръжението“ се заменят с „предприятието/съоръжението“.
3. В ал. 4 думите „съществуващо предприятие и/или съоръжение“ се заменят с „ново, съществуващо или друго предприятие/съоръжение“, думите „персонала на предприятието“ се заменят с „неговия персонал“, а думите „в предприятието“ се заличават.
4. Създава се ал. 6:
„(6) Операторът на предприятие/съоръжение с висок рисков потенциал предоставя на кмета на съответната община, на чиято територия се намира предприятието/съоръжението, необходимата информация, определена с наредбата по чл. 103, ал. 9, за изготвяне на външен авариен план.“
§ 21. В чл. 108 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, изречение първо думите „предприятие и/или съоръжение“ се заменят с „предприятие/съоръжение“.
2. В ал. 2 след думите „оператора по“ се добавя „чл. 107, ал. 6 или чл. 116е, ал. 4 или“.
3. В ал. 3:
а) в текста преди т. 1 след думата „изменение“ се добавя „в тридневен срок от изготвянето им“;
б) в т. 1 накрая се добавя „като осигурява за период от 14 дни обществен достъп до проекта или изменението му чрез интернет страницата на общината, когато има такава, или по друг подходящ начин“;
в) създава се т. 5:
„5. директора на басейнова дирекция, когато проектът засяга повърхностни и/или подземни води, или водни обекти.“
4. В ал. 5 т. 1 се изменя така:
„1. на подходящи интервали, не по-дълги от три години, да преразглежда, проверява и когато е необходимо, да актуализира външния авариен план, при:
а) издаване на решения по чл. 116, ал. 1 или чл. 116ж, ал. 4;
б) получаване на информация по чл. 116е, ал. 4;
в) възникване на голяма авария на територията на предприятие/съоръжение с висок рисков потенциал;
г) промени, които са настъпили в предприятието/съоръжението или в съответните спасителни служби по Закона за защита при бедствия, в новите технически познания, както и в познанията относно реагирането при големи аварии;“.
5. Създава се нова ал. 6:
„(6) При изготвянето на външния авариен план, в т.ч. на негови актуализации, кметът взема предвид получените становища, коментари и предложения по ал. 3.“
6. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея думите „предприятия и/или съоръжение“ се заменят с „предприятия/съоръжения“.
§ 22. В чл. 109 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „съществуващо“ се добавя „или друго“, а думите „предприятие и/или съоръжение“ се заменят с „предприятие/съоръжение“.
2. В ал. 2 думите „предприятия и/или съоръжения“ се заменят с „предприятия/съоръжения“.
3. В ал. 3 думите „предприятието и/или съоръжението“ се заменят с „предприятието/съоръжението“.
§ 23. В чл. 110 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „чл. 116“ се добавя „и чл. 116ж, ал. 4“.
2. В ал. 2:
а) текстът преди т. 1 се изменя така: „Органът по ал. 1 с мотивирано решение прекратява действието на решенията по чл. 116, ал. 1, т. 1 или чл. 116ж, ал. 4 след представяне на актуализирано уведомление за класификация по чл. 103, ал. 5 от оператора на предприятие/съоръжение, класифицирано с висок рисков потенциал относно:“;
б) в т. 1 и 2 думите „предприятието и/или съоръжението“ се заменят с „предприятието/съоръжението“.
§ 24. В чл. 111 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 2 думите „предприятие и/или съоръжение“ се заменят с „предприятие/съоръжение“;
б) в т. 4 след думите „чл. 103, ал. 2“ се добавя „или 5“;
в) в т. 6 думата „води“ се заменя с „поддържа“;
г) създава се т. 7:
„7. информира оператора на ново, съществуващо или друго предприятие/съоръжение, в което са налични опасни вещества по приложение № 3 за приложимостта на изключението по чл. 103, ал. 8, т. 1 и/или т. 5 – 8.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Достъпът до регистъра по ал. 1, т. 6 се осъществява чрез интернет страницата на Министерството на околната среда и водите.“
§ 25. В чл. 112 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Операторът на ново, съществуващо или друго предприятие/съоръжение с висок рисков потенциал подава до изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда заявление за одобряване на доклад за безопасност, като по отношение на новите предприятия/съоръжения докладът се представя не по-късно от 6 месеца преди подаването на заявление за издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията.“
2. В ал. 3:
а) в т. 1 накрая се добавя „който съдържа и ДППГА“;
б) точка 2 се отменя;
в) в т. 3 думата „предприятието“ се заменя с „предприятието/съоръжението“.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Със заявлението по ал. 1 операторът може да поиска от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда част от информацията по ал. 3, т. 1 или списъкът с опасните вещества от приложение № 3 да бъдат обявени за поверителни, когато представляват производствена или търговска тайна, и представя съответните мотиви за това.“
4. В ал. 5 думите „съдържаща се в заявлението по ал. 1 или документите по ал. 3“ се заменят с „по ал. 3, т. 1 или списъкът с опасните вещества от приложение № 3“.
5. Създава се нова ал. 6:
„(6) Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда може да определи част от информацията по ал. 3, т. 1 или списъкът с опасните вещества от приложение № 3 да бъдат считани за поверителни на основанията по ал. 4 и 5.“
6. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и се изменя така:
„(7) Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда в 14-дневен срок от получаване на заявлението писмено уведомява оператора дали искането му е частично или напълно уважено за случаите по ал. 4 и 5 или за преценката по ал. 6. За целите на обществения достъп определя срок до 5 дни за внасяне на преработен вариант на документите на хартиен и електронен носител, в който не се съдържа информацията, която е приета за поверителна. В случаите по чл. 114, ал. 1 едновременно с коригираните и допълнените документи се внася и преработен вариант на документите за целите на обществения достъп.“
7. Досегашните ал. 7 и 8 стават съответно ал. 8 и 9.
§ 26. В чл. 113 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „предприятието и/или съоръжението“ се заменят с „предприятието/съоръжението“.
2. В ал. 2 думите „издаване, актуализиране или изменение“ се заменят с „издаване или актуализиране“, а думите „предприятието и/или съоръжението“ се заменят с „предприятието/съоръжението“.
3. В ал. 3 думите „предприятието и/или съоръжението“ се заменят с „предприятието/съоръжението“.
§ 27. В чл. 114, ал. 2 думите „предприятието и/или съоръжението“ се заменят с „предприятието/съоръжението“.
§ 28. В чл. 115 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, изречение първо думите „т. 1 – 3“ се заменят с „т. 1 и 3“, а в изречение второ думите „предприятия и/или съоръжения“ се заменят с „предприятия/съоръжения“.
2. В ал. 2 думите „т. 1 – 3“ се заменят с „т. 1 и 3“.
3. В ал. 4 след думите „чл. 112, ал. 4“ се добавя „или ал. 6“, а думите „ал. 6“ се заменят с „ал. 7“.
4. В ал. 8 думите „ал. 1 – 3“ се заменят с „ал. 3, т. 1 и 3“.
5. Създава се ал. 9:
„(9) Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда в 25-дневен срок след изтичане на срока по чл. 114, ал. 4 или от получаване на коригираните и допълнените документи по ал. 8 оповестява на засегнатата общественост проекта на решение по чл. 116, ал. 1 или по чл. 116ж, ал. 4 за период от 14 дни на интернет страницата си.“
§ 29. В чл. 116 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 4, изречение първо думите „предприятие и/или съоръжение“ се заменят с „предприятие/съоръжение“.
2. Създава се ал. 5:
„(5) Решението по ал. 1 или по чл. 116ж, ал. 4 съдържа:
1. наименование на органа, който го издава;
2. наименование на оператора, име и пълен адрес на предприятието/съоръжението;
3. характеристика на предприятието/съоръжението;
4. правни и фактически основания;
5. описание на резултатите от проведените консултации със засегната общественост и начина, по който те са взети предвид;
6. мерки за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за живота и здравето на хората и за околната среда;
7. разпоредителна част;
8. пред кой орган и в какъв срок решението може да се обжалва;
9. дата на издаване и подпис.“
§ 30. Член 116а се отменя.
§ 31. В чл. 116б се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, изречение първо след думите „чл. 116, ал. 1“ се добавя „или по чл. 116ж, ал. 4“, а думите „предприятието и/или съоръжението“ се заменят с „предприятието/съоръжението“.
2. В ал. 2 след думите „чл. 116, ал. 1“ се добавя „или по чл. 116ж, ал. 4“.
§ 32. В чл. 116в след думите „чл. 116, ал. 1“ се добавя „и по чл. 116ж, ал. 4“.
§ 33. В чл. 116г се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „предприятие и/или съоръжение“ се заменят с „предприятие/съоръжение“, след думата „незабавно“ се добавя „като използва най-подходящите средства“, а думите „директора на РИОСВ“ се заменят с „директорите на РИОСВ и басейнова дирекция“.
2. В ал. 2:
а) в текста преди т. 1 след думите „неговото възникване“ се добавя „като използва най-подходящите средства“;
б) точка 3 се изменя така:
„3. наличните данни за оценяване на въздействието на аварията върху човешкото здраве, имуществото и околната среда;“.
§ 34. В чл. 116д се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „предприятия и/или съоръжения“ се заменят с „предприятия/съоръжения“.
2. Създават се ал. 6 и 7:
„(6) Допълнителна информация за предприятията/съоръженията с нисък и висок рисков потенциал относно мерките за сигурност и поведение в случай на голяма авария, съгласно този раздел, която не се съдържа в публичния регистър по чл. 111, ал. 1, т. 6, се публикува на интернет страниците съответно на Изпълнителната агенция по околна среда, на РИОСВ и на общината, на чиято територия се намира предприятието/съоръжението, и на оператора на предприятието/съоръжението, ако има такава, или се обявява по друг подходящ начин.
(7) Операторът на предприятие/съоръжение с висок рисков потенциал при опасност от възникване на голяма авария с трансгранично въздействие предоставя информацията по ал. 1 на министъра на околната среда и водите за целите на чл. 111, ал. 1, т. 2.“
§ 35. В чл. 116е се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) текстът преди т. 1 се изменя така: „Операторът на ново, съществуващо или друго предприятие/съоръжение с висок рисков потенциал периодично преразглежда и при необходимост актуализира доклада за безопасност, в т.ч. ДППГА и СУМБ:“;
б) точка 1 се изменя така:
„1. най-малко веднъж на всеки 5 години;“
в) в т. 3 думите „предприятието и/или съоръжението“ се заменят с „предприятието/съоръжението“;
г) в т. 4 думите „в даден процес, или в естеството, физичната форма“ се заменят с „изменение на процес, или на естеството или физичната форма,“, а думите „или могат да доведат до класифициране на предприятието/съоръжението в предприятие/съоръжение с нисък рисков потенциал“ се заличават.
2. В ал. 3 се създава изречение второ: „В 7-дневен срок от преразглеждането на документите по ал. 1 и/или 2 операторът изпраща заключенията/документацията на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда.“
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) При актуализиране на вътрешния авариен план в случаите по ал. 2 операторът предоставя информация за актуализиране на външния авариен план на кмета на засегнатата община.“
4. Създава се ал. 5:
„(5) В случаите по ал. 2 операторът изпраща в 7-дневен срок актуализирания вътрешен авариен план на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда и го предоставя на комисията по чл. 157а, ал. 2 за целите на контрола.“
§ 36. В чл. 116з се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „въз основа на информацията“ се добавя „представена от оператора в уведомлението за класификация“, а думите „предприятия и/или съоръжения“ се заменят с „предприятия/съоръжения“.
2. В ал. 2, т. 2 думите „аварийните планове на предприятията“ се заменят с „вътрешните аварийни планове на предприятията/съоръженията, когато е целесъобразно“.
3. Създава се ал. 4:
„(4) Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда предоставя на съответния оператор допълнителна информация, когато разполага с такава, относно непосредствената околна среда на предприятието/съоръжението, и фактори, които могат да причинят голяма авария или да влошат последствията от нея, включително когато е достъпна, информация за съседни предприятия, както и за обекти, които не попадат в обхвата на този раздел, райони и строежи, които биха могли да бъдат източник на или да увеличат риска или последствията от голяма авария и от ефекта на доминото.“
§ 37. В чл. 118, ал. 4 се правят следните изменения:
1. В текста преди т. 1 думите „разрешителни, лицензии, експертизи и оценки“ се заменят с „разрешителни и регистрации“.
2. Точка 1 се изменя така:
„1. по чл. 67 и 78 във връзка с чл. 35 от Закона за управление на отпадъците с изключение на регистрацията за дейностите по събиране и транспортиране на отпадъци по смисъла на § 1, т. 41 и 43 от допълнителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците;“.
§ 38. В чл. 119, ал. 2, т. 3 накрая се добавя „и за промяна на оператора“.
§ 39. В чл. 120 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „актуализиране и отменяне“ се заменят с „актуализиране, отменяне“ и накрая се добавя „както и за потвърждаване/отказ за промяна на оператора на издадено разрешително“.
2. В ал. 3 думите „Министерството на околната среда и водите“ се заменят с „Министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице“.
3. В ал. 4 след думите „Министърът на околната среда и водите“ се добавя „или оправомощено от него длъжностно лице“.
§ 40. В чл. 121, т. 8, буква „г“ след думите „т. 4 и“ се добавя „сегашното или“.
§ 41. В чл. 122а ал. 6 и 7 се изменят така:
„(6) В 25-дневен срок от изтичането на срока по ал. 5 компетентният орган по чл. 120, ал. 1 подготвя проект на комплексно разрешително и:
1. в тридневен срок осигурява достъп на интернет страницата си до проекта на комплексно разрешително при равнопоставеност на заинтересованите лица за период от 14 дни;
2. в тридневен срок изпраща проекта на комплексно разрешително на кмета на съответната община за публично оповестяване за период от 14 дни;
3. в 20-дневен срок от изтичането на срока по т. 1 и 2 съгласува проекта на комплексно разрешително със съответната РИОСВ и басейнова дирекция и уведомява писмено оператора по чл. 122, ал. 1 за проекта на комплексно разрешително.
(7) В 30-дневен срок от уведомяването по ал. 6, т. 3 компетентният орган по чл. 120, ал. 1:
1. провежда при необходимост консултации с оператора;
2. за период от 7 дни осигурява достъп на интернет страницата на Изпълнителната агенция по околна среда за резултата от проведените консултации по т. 1, както и от съгласуването с директорите на РИОСВ и басейнова дирекция.“
§ 42. В чл. 123 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в т. 2 думата „почвата“ се заменя с „почвата, повърхностните“;
б) в т. 12 думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 6“.
2. В ал. 5, т. 2 числото „5“ се заменя с „6“.
§ 43. В чл. 123а се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 5:
„(5) Компетентният орган по чл. 120, ал. 1 извършва повторна оценка на прилагането на ал. 3 при всяко преразглеждане на условията на разрешителното в случаите по чл. 124, ал. 2 и 5 или по чл. 126, ал. 1.“
2. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
§ 44. В чл. 124, ал. 2 се създава т. 6:
„6. данните от мониторинг и/или оценки показват, че целите за опазване на околната среда по чл. 156а от Закона за водите, установени за водно тяло в ПУРБ, не се постигат или съществува риск от влошаване на състоянието на водно тяло или потенциала на изкуствено или силно модифицирано водно тяло, по искане на директора на басейнова дирекция.“
§ 45. В чл. 127, ал. 1, изречение първо думата „изменение“ се заличава, а след думите „комплексно разрешително“ се добавя „и решението за прекратяване на процедурата“.
§ 46. В чл. 129 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Министерството на околната среда и водите поддържа публичен регистър с данни от издаването, отказа, отмяната, преразглеждането и актуализирането на комплексните разрешителни и за потвърждаване/отказ за промяна на оператор. Изпълнителната агенция по околна среда вписва информацията в регистъра. Достъпът до регистъра е чрез интернет страницата на Министерството на околната среда и водите.“
2. Алинея 3 се отменя.
§ 47. В чл. 134, ал. 1 накрая се добавя „и поддържа публичен регистър на регистрираните по EMAS организации в България“.
§ 48. В чл. 154а, ал. 7 думите „В срок, не по-дълъг от 30 дни, от“ се заменят с „Във възможно най-кратък срок от“, а думите „чл. 117 или 124“ се заменят с „чл. 117, 124 или 126“.
§ 49. В чл. 157а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „Министърът на околната среда и водите“ се добавя „или оправомощено от него длъжностно лице“, думите „предприятия и/или съоръжения“ се заменят с „предприятия/съоръжения“, а накрая се добавя „или 5“.
2. В ал. 2 след думите „министъра на околната среда и водите“ се добавя „или оправомощено от него длъжностно лице“.
3. В ал. 3:
а) в т. 1 думата „предприятието“ се заменя с „предприятието/съоръжението“;
б) в т. 4 думите „чл. 106, ал. 1, 3, 5 и 6“ се заменят с „чл. 106, ал. 1, 2, 6, 10 и 11“, думите „чл. 107, ал. 1, 3 и 4“ се заменят с „чл. 107, ал. 1, 3, 4 и 6“ и след думите чл. „116д, ал. 1“ се добавя „и ал. 7“;
в) в т. 5 думите „предприятия и/или съоръжения“ се заменят с „предприятия/съоръжения“, а думите „ал. 1 – 3 и ал. 5 – 6“ се заличават.
4. В ал. 4 се създава т. 3:
„3. при необходимост координирано с други проверки за съответствие по този закон или други нормативни актове в областта на предотвратяване на промишленото замърсяване, аварийната и пожарната безопасност или осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.“
5. В ал. 5 думите „разработват и при необходимост преразглеждат“ се заменят с „разработват, периодично преразглеждат и при необходимост актуализират“.
6. В ал. 7:
а) в текста преди т. 1 накрая се добавя „или оправомощено от него длъжностно лице“;
б) в т. 2 думата „оправомощава“ се заменя с „определя“.
7. В ал. 12 думите „В едномесечен срок“ се заменят с „Във възможно най-кратък срок“.
8. Създава се ал. 13:
„(13) Органите по ал. 2 си сътрудничат и обменят информация чрез подходящ механизъм и инструменти с цел ефективно прилагане на изискванията на глава седма, раздел I или на наредбата по чл. 103, ал. 9.“
§ 50. В чл. 157б се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) По време на извършването на съвместната проверка председателят на комисията по чл. 157а, ал. 2 съставя констативен протокол, в който се дават задължителни предписания на оператора с определен срок за изпълнение при необходимост. Констативният протокол се подписва от всички членове на комисията.“
2. В ал. 2, т. 1 след думите „министъра на околната среда и водите“ се добавя „или до оправомощено от него длъжностно лице“.
§ 51. В чл. 157в, ал. 2 думите „предприятието и/или съоръжението“ се заменят с „предприятието/съоръжението“.
§ 52. В чл. 157д, ал. 2 думите „Регламент (ЕО) № 765/2008“ се заменят с „Регламент (ЕС) 2019/1020 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. относно надзора на пазара и съответствието на продуктите и за изменение на Директива 2004/42/ЕО и регламенти (ЕО) № 765/2008 и (ЕС) № 305/2011 (ОВ, L 169/1 от 25 юни 2019 г.)“.
§ 53. В чл. 164в, ал. 1 се правят следните изменения:
1. В текста преди т. 1 думите „предприятие и/или съоръжение“ се заменят с „предприятие/съоръжение“.
2. Точки 2 и 3 се изменят така:
„2. операторът експлоатира предприятие/съоръжение с нисък рисков потенциал, без да е получил решение за потвърждаване на ДППГА по чл. 106, ал. 4, или операторът експлоатира предприятие/съоръжение с висок рисков потенциал, без да е получил решение за одобряване на доклад за безопасност по чл. 116, ал. 1, т. 1, или ново решение за одобряване на актуализиран доклад за безопасност по чл. 116ж, ал. 4, или след издадено решение, с което се отказва потвърждаване на ДППГА по чл. 106, ал. 4, или решение за неодобряване на доклад за безопасност по чл. 116, ал. 1, т. 2 или ново решение за неодобряване на актуализиран доклад за безопасност по чл. 116ж, ал. 4;
3. предприятие/съоръжение с нисък рисков потенциал не съответства на решението за потвърждаване на ДППГА по чл. 106, ал. 4 или предприятие/съоръжение с висок рисков потенциал не съответства на решението за одобряване на доклад за безопасност по чл. 116, ал. 1, т. 1, или новото решение за одобряване на актуализиран доклад за безопасност по чл. 116ж, ал. 4;“.
§ 54. В чл. 166а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „което извършва дейност без влязло в сила решение“ се добавя „за потвърждаване на ДППГА по чл. 106, ал. 4, или“.
2. В ал. 2 след думите „от тях в“ се добавя „ДППГА, потвърден с решението по чл. 106, ал. 4 или“, след думите „одобрен с решението по чл. 116, ал. 1, т. 1“ се добавя „или по чл. 116ж“, думите „чл. 106, ал. 1, 3, 5 и 6“ се заменят с „чл. 106, ал. 1, 2, 6, 10 и 11“, а думите „чл. 107, ал. 1, 3, 4 и 5“ се заменят с „чл. 107, ал. 1, 3, 4, 5 и 6“.
3. В ал. 4 думата „срокове“ се заменя със „задължения“.
§ 55. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 29б думите „предприятие и/или съоръжение“ се заменят с „предприятие/съоръжение“, навсякъде думите „предприятия и/или съоръжения“ се заменят с „предприятия/съоръжения“, а думите „предприятието и/или съоръжението“ се заменят с „предприятието/съоръжението“.
2. В т. 29г думите „предприятието и/или съоръжението“ се заменят с „предприятието/съоръжението“.
3. В т. 31г:
а) в буква „а“ думите „1 юни 2015 г. или след тази дата“ се заменят с „или след 1 юни 2015 г.“;
б) в буква „б“ след думата „което“ се добавя „към или след 1 юни 2015 г.“, думите „списъка с опасни вещества към 1 юни 2015 г. или след тази дата става“ се заменят с „неговия списък с опасни вещества, се превръща“ и думите „с нисък потенциал“ се заменят с „обратно“.
4. Създава се т. 31е:
„31е. „Друго предприятие/съоръжение“ е действаща площадка, която попада в обхвата на глава седма, раздел I, или предприятие/съоръжение с нисък рисков потенциал, което се превръща в предприятие/съоръжение с висок рисков потенциал или обратно, към или след 1 юни 2015 г. по причини, извън посочените в т. 31г.“
5. Създава се т. 71а:
„71а. „Проверка по глава седма, раздел I“ са всички действия, включително посещения на място, проверки на вътрешни мерки, системи и доклади и последващи документи, както и всички необходими последващи действия, предприемани от или от името на компетентния орган с цел проверка и насърчаване на съответствието на предприятията/съоръженията с изискванията на глава седма, раздел I.“
6. Създава се т. 77:
„77. „Оползотворяване на отпадъци“ е оползотворяване по смисъла на § 1, т. 13 от допълнителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците.“
§ 56. В § 9, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби се създава изречение четвърто: „Довършването на неизпълнените програми след 31 декември 2025 г. е отговорност и е за сметка на купувача по приватизационната сделка и приватизираното дружество и/или правоприемниците им.“
§ 57. В преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда (обн., ДВ, бр. 62 от 2015 г.; изм., бр. 12 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В § 24 след думата „съществуващи“ се добавя „и други“, а думите „предприятия и/или съоръжения“ се заменят с „предприятия/съоръжения“.
2. В § 25 след думата „съществуващи“ се добавя „и други“, а думите „предприятия и/или съоръжения“ се заменят с „предприятия/съоръжения“.
3. В § 26 думите „предприятия и/или съоръжения“ се заменят с „предприятия/съоръжения“, а накрая след думите „2016 г.“ се добавя „а операторите на други предприятия/съоръжения с висок рисков потенциал са длъжни да подадат документите по чл. 107, ал. 1 в срок до 1 юни 2017 г.“
4. В § 27 думите „е изготвил съответните документи и ги е внесъл до компетентния орган“ се заменят с „на съществуващо или друго предприятие/съоръжение вече е изпратил съответните документи до компетентния орган съгласно изискванията на националното законодателство“.
§ 58. В приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 в т. 11 буква „б“ се изменя така:
„б) депа за отпадъци и инсталации за обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци (невключени в приложение № 1) и/или площадки за извършване на дейности по оползотворяване с код R13 на отпадъци с код 19 12 04, 19 12 10 и 19 12 12.“
§ 59. В приложение № 3 към чл. 103, ал. 1 се правят следните изменения:
1. В забележка 3 думите „предприятие и/или съоръжение“ се заменят с „предприятие/съоръжение“.
2. В забележка 13.2 думите „5,75 % (тегловни)“ се заменят с „15,75 % (тегловни)“.
§ 60. В приложение № 5 към чл. 111, ал. 1, т. 3 в раздел I, т. 2 навсякъде думите „предприятието и/или съоръжението“ се заменят с „предприятието/съоръжението“.
§ 61. В приложение № 8 към чл. 123, ал. 1, т. 1 в раздел ІІ, т. 13 след думата „поставят“ се добавя „индивидуални“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 62. Започналите до влизането в сила на този закон процедури по реда на глава шеста, раздел III, по които са проведени консултации с компетентните органи за вземане на решение по ОВОС по заданието за обхвата и съдържанието на ОВОС, се довършват по досегашния ред.
§ 63. Започналите до влизането в сила на този закон производства по чл. 106, ал. 2 за потвърждаване пълнотата и съответствието на доклада за политиката на големи аварии се довършват по досегашния ред.
§ 64. Започналите до влизането в сила на този закон производства по чл. 116, ал. 1, т. 1 или чл. 116ж, ал. 4 за преразглеждане и актуализация на доклада за безопасност се довършват по досегашния ред.
§ 65. В срок до 9 месеца от влизането в сила на този закон операторите на предприятия/съоръжения, които от 1 юни 2015 г. до влизането в сила на този закон попадат в обхвата на т. 31е от допълнителните разпоредби, се привеждат в съответствие с изискванията на глава седма, раздел I и на наредбата по чл. 103, ал. 9.
§ 66. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 47-ото Народно събрание на 26 май 2022 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.