Новини

Задание за определяне на обхвата и съдържанието на Доклад за екологична оценка на Национална стратегия за околна среда и План за действие към нея

На основание чл. 19а, т. 1, 2 и 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Министерството на околната среда и водите предоставя за обществени консултации Задание за определяне на обхвата и съдържанието на Доклад за екологична оценка на Национална стратегия за околна среда и План за действие към нея.

Повече информация на сайта на МОСВ или ТУК.