АСУОС е партньор на Национален Екологичен Институт  в организиране провеждането на обучение за разясняване на изискванията към дейностите по извършване на трансграничен превоз на отпадъци. Дати на провеждане: 02.12.2022 г. Времетраене: от 10:00 до 15:30 часа. Обучението ще бъде проведено изцяло онлайн чрез платформата ZOOM. Целта на обучението е участниците да бъдат запознати с действащите нормативни изисквания, както и произтичащите от тях задължения, свързани с трансграничния превоз на отпадъци, а в резултат на това да придобият необходимата компетентност и практически умения за прилагане на законодателството и изпълняване на задълженията в областта.
Обучението е обвързано с прилагането на следните нормативни актове:
  • Регламент (EО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14.06.2006 г. относно превози на отпадъци;
  • Регламент (ЕС) № 2021/1840 на Комисията от 20.10.2021 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1418/2007 на Комисията относно износа за оползотворяване на някои отпадъци, изброени в приложение III или IIIA към Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета, в някои страни, за които Решението на ОИСР относно контрола върху трансграничното движение на отпадъци не се прилага;
  • Делегиран Регламент (ЕС) 2020/2174 на Комисията от 19.10.2020 г. за изменение на приложения IВ, III, IIIА, IV, V, VII и VIII към Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно превози на отпадъци;
  • Закон за управление на отпадъците и подзаконовите му нормативни актове, в т.ч.:
  • Наредба за реда и начина за изчисляване на размера на финансовата гаранция или еквивалентна застраховка и за предоставяне на годишни справки-декларации при трансграничен превоз на отпадъци;
  • Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (посл. изм. 01.10.2021 г.).
  • Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците (посл. изм. 08.07.2022 г.).
  • и други.
Обучението включва теоретична лекция, подкрепена с практически примери и дискусия. Подходящо е за: