Новини

Постановление № 419 от 14.12.2022 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

С Постановление № 419 от 14 декември 2022 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет се правят изменение в следните нормативни актове:

1. Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки;

2. Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства;

3. Наредбата за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори;

4. Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване;

5. Наредбата за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми;

6. Наредбата за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти;

7. Наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда;

8. Наредбата за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци

Пълния текст можете да намерите в Държавен вестник или като кликнете ТУК.