Новини

Проект на актуализираната Методика за класифициране на случаи по Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ)

Министерството на околната среда и водите съобщава, че през 2022 г. бе разработен проект на актуализираната Методика за класифициране на случаи по Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ) и за определяне/остойностяване на превантивни/оздравителни мерки по закона и подзаконовата нормативна уредба към него (Методика по ЗОПОЕЩ).
С посочения по-горе проект е актуализирана Методиката по ЗОПОЕЩ, приета на заседание на Колегиум на МОСВ, проведено на 19.12.2018 г., както следва:
1. Изготвената от дружеството актуализирана Методика по ЗОПОЕЩ е допълнена и редактирана в съответствие с измененията и допълненията на ЗОПОЕЩ, обн. ДВ. бр. 96/2020 г.;
2. Взети са предвид Насоки за осигуряване на общо разбиране на понятието „екологични щети“, определено в член 2 от Директива 2004/35/ЕО;
3. Методиката по ЗОПОЕЩ е допълнена с реални примери (представени са 2 бр. действителни случаи на проведени процедури по ЗОПОЕЩ);
4. Изготвената актуализирана методика съдържа цялостен преглед и обновяване на информацията в нея (извършен е преглед и актуализиране на цитираните в Методиката по ЗОПОЕЩ нормативни актове, URL адреси, стандарти и пр.).
5. Относно изпълнение на констатация/препоръка № 2 от План за действие по Одитен ангажимент за консултиране с предмет: „Съответствие на системата за вътрешен контрол (СВК) в МОСВ с Методически насоки на елементите на финансово управление и контрол“, утвърден от министъра на околната среда и водите, контролните листове за отделните процедури по ЗОПОЕЩ са актуализирани и допълнени. В тази връзка:
5.1. Досегашните контролни листове по всички процедури на ЗОПОЕЩ (в които са идентифицирани основните стъпки (алгоритъм/пътеводител) на съответната процедура по ЗОПОЕЩ, с включени: дейности; отговорно лице, в т.ч. и общественост, срок, забележка, изпълнение) станаха част А на всеки контролен лист;
5.2. Новите текстове на контролните листове, разработени в актуализирания вариант на методиката (част Б на всеки контролен лист), са допълнени с текстове (цел на проверката съобразно СВК, указания за попълване на въпросниците на контролните листове, посочване с кое действие/дейност завършва съответната процедура (изход на процеса и т.н.)), вкл. с въпроси за процедиране на вътрешен контрол в системата на МОСВ, в т.ч. за законосъобразността на извършените действия, документиране на мониторинга на всеки етап от съответната процедура, документиране на експертната отговорност и на управленската отговорност по субординация и пр.
Срокът за предоставяне на становища по общественото обсъждане е 18.01.2023 г.

Проектът можете да намерите на сайта на МОСВ или като кликнете ТУК.