Новини

Онлайн обучение на тема: „Изисквания при съхранение, етикетиране и опаковане на химични вещества и смеси“ – 27.04.2023 г.

АСУОС е партньор в организирано от Национален Екологичен Институт онлайн обучение на тема „Изисквания при съхранение, етикетиране и опаковане на химични вещества и смеси. Предотвратяване на големи аварии с опасни вещества“

Дата на провеждане: 27.04.2023 г.

Времетраене: от 10:00 до 16:00 часа.

Обучението ще бъде проведено онлайн чрез приложението ZOOM.

Целта на обучението е участниците да бъдат запознати с нормативните промени, с актуалните законодателни изисквания и произтичащите от тях задължения, свързани с безопасното съхранение на химични вещества и смеси, законосъобразното етикетиране и опаковане, както и да получат практически насоки за конкретното прилагане на законодателните актове в тяхната ежедневна работа.

Основните теми в обучението са свързани с подтеми, като: прилагането на документите, свързани с управлението на химичните вещества и смеси; информационните листове за безопасност, задълженията, условията и документите за безопасно съхранение, коректното етикетиране и опаковане, рискове и последици при неправилно съхранение, и други.

Ще бъдат разгледани последните нормативни промени, като в това число по отношение на:

 • влизащия в сила на 20.04.2023 г. нов Делегиран Регламент (ЕС) 2023/707 на Комисията от 19.12.2022 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1272/2008 по отношение на класовете на опасност и на критериите за класифициране, етикетиране и опаковане на вещества и смеси, с който се изменят приложения I-IV от Регламент (ЕО) № 1272/2008;
 • новия формат, по който се съставят информационните листове за безопасност (ИЛБ), във връзка с новото Приложение ІІ на Регламент REACH, което е задължително за прилагане от 01.01.2023 г., както и промените на техническите разпоредби и критерии в Приложенията към Регламент CLP;
 • Методическите указания за прилагане на изискванията на глава седма, раздел I от ЗООС и за контрола на операторите на предприятия/съоръжения с нисък и висок рисков потенциал, утвърдени със Заповед № РД – 232/03.04.2023 г. на министъра на околната среда и водите и приложенията към нея (Приложение № 1; Приложение № 2; Приложение № 2-1).
 • Постановление № 29 от 01.02.2021 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет, с което се прави изменение и допълнение в Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси. Също така ще бъде обсъдена и Заповед № РД-154/09.03.2021 г. за утвърждаване на актуализирани указания по прилагане на Наредбата, както и определените със заповедта Указанията за извършване и документиране на оценката на безопасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси, както и Формат за документиране на оценката на безопасността на съхранението на опасните химични вещества и смеси;
 • насоки по пригалане на Приложение VІІІ на Регламент CLP, относно хармонизиран формат за предоставяне на информаци, европейска система за категоризация на продуктите (EuPCS), уникален идентификатор на формулите (UFI), генератор на UFI кодове.

Обучението включва теоретична лекция, подкрепена с примери и дискусия, по време на която участниците могат да задават въпроси в писмен вид в чата на приложението ZOOM или чрез микрофона на устройството от което проследяват обучението. Подходящо е за: всеки производител, вносител, потребител надолу по веригата или дистрибутор, пускащ на пазара вещества или смеси, а също така за:

 • лицата, отговорни за безопасното съхранение на химични вещества и смеси; тези, имащи право на достъп до складовете с химични вещества и смеси, както и за работещите с химични вещества и смеси;
 • ​лицата по чл. 4, т. 10 от Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси;
 • лицата по чл. 3, ал. 1 от Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване  на последствията от тях, във връзка с изискванията на чл. 3, ал. 2, т. 5;
 • лицата по чл. 13, т. 3 от Наредба № 13 за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа.

Лектори:

 • Веселин Панайотов e магистър по “Екология и опазване на околната среда”. Повече от 18 години активно се занимава с изграждането на системи за управление на качеството, околната среда и здраве и безопасност при работа. Водещ одитор е по стандарти ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018. Има над 15 годишен стаж като специалист по опазване на околната среда в областта на строителството, енергетиката, машиностроенето и други. През последните 8 години взима участие като лектор в обучения в областта на управлението на отпадъците, съхраняване на химични вещества и смеси, както и системи за управление и безопасност и здраве при работа. Председател е на Асоциация на специалистите по управление на околната среда (АСУОС).
 • инж. Станислав Николов е инженер-еколог със завършено висше образование по “Инженерна екология и опазване на околната среда”, магистър по “Екология и опазване на околната среда”, както и притежава европейска магистърска степен по “Опазване на околната среда и устойчиво развитие”. Има повече от 12 години опит в областта на опазването на околната среда. Има стаж като еколог във фирми, занимаващи се с рециклиране на отпадъци, организации по оползотворяване на продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци и др. В последните 10 години активно консултира фирми, извършващи различни дейности, засягащи ги нормативната база по околна среда. Участвал е в редица експертни съвети по определяне на текстове на нормативни актове. Член на управителния съвет на Асоциация на специалистите по управление на околната среда (АСУОС). В последните 8 години има над 300 участия като лектор на обучения в областта на околната среда, в т.ч. управлението на отпадъците, опасни химични вещества и смеси, както и други.

Програма за обучението: „Изисквания при съхранение, етикетиране и опаковане на химични вещества и смеси“

Таксата за участие е 225 лева с ДДС. Таксата важи за един участник за една дата. Плащането се извършва по банков път, след получаване по електронна поща на проформа/фактура, по посочената в документа банкова сметка. В сумата са включени: удостоверение за преминатото обучение, презентация, както и допълнителни образци, инструкции, указания и ръководства, които ще бъдат изпратени по електронна поща на участниците.

Регистрация можете да направите чрез формата тук: РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА

За информация: 02 417 28 59 | info@nei.bg

Ако желаете да се абонирате за получаване на известия и покани за организирани от нас обучения, можете да го направите като впишете Вашата електронна поща в предназначеното за това поле, което ще видите, след като кликнете на текста АБОНИРАНЕ.