Новини

КонтролОтпадъциПревантивна дейностСъбитияТехнологииХимични вещества

„Предотвратяване на риска от големи аварии с опасни вещества. Класификация на отпадъците в съответствие с Директива 2012/18/ЕО (Директива Севезо III)“ – 04.04.2023 г.

Национален Екологичен Институт в партньорство с ЕнвиПроАдвайс организират обучение за разясняване на актуалните изисквания относно предотвратяване на риска от големи аварии с опасни вещества, както и класификацията на отпадъците в съответствие с Директива 2012/18/ЕО (Директива Севезо III).

Дата на провеждане: 04.04.2023 г.

Времетраене: от 10:00 до 15:30 часа.

Обучението ще бъде проведено изцяло онлайн чрез приложението ZOOM.

Целта на обучението е участниците да бъдат запознати с действащите нормативни изисквания и произтичащите от тях задължения, свързани с класификацията на предприятия и документиране на резултатите от класификацията – изготвяне на доклад от извършената класификация/уведомление за класификация на предприятие/съоръжение с нисък или висок рисков потенциал и източници на информация за опасностите на химикалите.

По време на обучението ще бъде обърнато специално внимание на промените на нормативните актове, отнасящи се до класификацията на предприятие/съоръжение с нисък или висок рисков потенциал, а именно:

 • Закон за опазване на околната среда (ЗООС);
 • Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях.

Обучението е обвързано с прилагането и на следните нормативни актове:

 • Закон за управление на отпадъците;
 • Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците;
 • Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16.12.2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО (DSD) и 1999/45/ЕО (DPD) и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) – Регламент CLP.

Обучението е подходящо за:

 • лицата, отговорни за безопасното съхранение на химични вещества и смеси;
 • ​лицата по чл. 4, т. 10 от Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси;
 • лицата по чл. 3, ал. 1 от Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване  на последствията от тях, във връзка с изискванията на чл. 3, ал. 2, т. 5 за ежегодно обучение за повишаване квалификацията в областта на аварийната безопасност;

Лектори:

 • Първолета Лулеваe завършила висше образование със специалност „Инженерна химия“ в Химикотехнологичния и металургичен университет (ХТМУ), София. ППритежава Европейска магистърска степен по опазване на околната среда и устойчиво развитие (съвместна програма на ХТМУ, София, България; Международния технологичен университет, UNESCO, Париж, Франция; Свободен университет на Брюксел, Белгия; Кралски университет на Белфаст, Великобритания; Икономически университет „Д. Ценов“, гр. Свищов, България). Има академична специализация по газова хроматография в Химическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Преминала е редица обучителни курсове, в т.ч. за контрол на промишленото замърсяване в гр. Китакюшу, Япония към Японската агенция за международно сътрудничество (JICA), управление на неконвенционални ресурси, Unconventional Natural Gas and Oil Institute, Colorado School of Mines, Golden, Colorado, USA и токсикологичен курс за напреднали на EUROTOX към Военномедицинска академия София.
  Притежава солиден регулаторен опит като експерт по управление на химикали и ръководител на отдела по опасни вещества в Министерство на околната среда и водите (2013-2017 г.), където има ключова роля в разработването и прилагането на политиките и нормативните актове в областта на химикалите и контрола на големи аварии с опасни вещества, както и в разработването на методически насоки за тяхното прилагане. Има задълбочени познания по прилагането на националното, европейското и международното право в областта на химическата безопасност (в т.ч. Регламентите REACH, CLP, PIC, POPs, за детергентите, за живака, Директивите Севезо III и RoHS-2 и др.) и свързаното законодателство в областта на околната среда, здравословните и безопасни условия на труд и аварийната безопасност. Дългогодишен национален координатор и член на Комитета за преглед на химикали по Ротердамската конвенция относно предварително обосновано съгласие при международната търговия с определени опасни вещества и пестициди, и на Конвенцията за трансграничното въздействие на промишлените аварии. Член на Комитета на държавите членки, Форума за обмен на информация за прилагането (REACH и CLP) и Управителния съвет на Европейската Агенция по химикали, както и на редица експертни съвети, регулаторни комитети и работни групи към Европейската Комисия и Съвета на ЕС.
  От началото на 2018 г. ръководи фирма „ЕнвиПроАдвайс“ ЕООД, която предоставя специализирани консултантски услуги в областта на околната среда и управлението на химикали.
 • Цонка Дрянкова – е инженер-химик и магистър по oпазване на околната среда на ХТМУ, София. Притежава Европейска магистърска степен по опазване на околната среда и устойчиво развитие (съвместна програма на ХТМУ, София, България; Международния технологичен университет, UNESCO, Париж, Франция; Свободен университет на Брюксел, Белгия; Кралски университет на Белфаст, Великобритания; Икономически университет „Д. Ценов“, гр. Свищов, България).
  В продължение на 15 години е част от екипа на Министерството на околната среда и водите (МОСВ).
  От м. март 2003 до м. декември 2007 г. е експерт в отдел „Оперативен контрол и опасни химични вещества“, като основната част от отговорностите й са фокусирани върху прилагане на международното и европейско законодателство относно контрола на риска от големи аварии с опасни вещества, в т.ч. разработване на национално законодателство, ръководни документи и анализ и оценка на документация, предоставена от операторите за целите на прилагането на законодателството за предотвратяване и контрол на рисковете от големи аварии с опасни химични вещества.
  От 2008 г. до 2013 г. е представител на МОСВ в Постоянното представителство на България към ЕС. В рамките на 6 годишния дипломатически мандат представлява Министерството по околната среда и водите пред институциите на ЕС, като участва в преговорния процес по различни законодателни досиета в работните органи на Съвета, поддържа постоянен контакт с представителите на постоянните представителства на държавите-членки към ЕС, Европейската комисия (ГД Околна среда и ГД Изменение на климата) и Европейския парламент.
  От м. януари 2014 до м. февруари 2018 г. е част от екипа на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС) в МОСВ, като в началото е експерт по програмиране и планиране на Европейски структури и инвестиционни фондове, след което през 2015 г. оглавява отдел „Програмиране и планиране“ в Главна дирекция „Оперативна програма“ (ГД ОПОС), от 2016 г. до средата на 2017 г. е заместник главен директор на ГД ОПОС, а от средата на 2017 г. до февруари 2018 г. е Ръководител на Управляващия орган на ОПОС и отговаря за цялостното програмиране, управление и контрол на финансирането от Европейските структурни и инвестиционни фондове в сектор Околна среда.
  От декември 2018 г. е част от екипа на ЕнвиПроАдвайс ЕООД, където работи по прилагане на законодателството по химикали и контрола на риска от големи аварии с опасни вещества.
 • Веселин Панайотов e магистър по „Екология и опазване на околната среда“. Повече от 18 години активно се занимава с изграждането на системи за управление на качеството, околната среда и здраве и безопасност при работа. Водещ одитор е по стандарти ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018. Има над 15 годишен стаж като специалист по опазване на околната среда в областта на строителството, енергетиката, машиностроенето и други. През последните 8 години взима участие като лектор в обучения в областта на управлението на отпадъците, съхраняване на химични вещества и смеси, както и системи за управление и безопасност и здраве при работа. Председател е на Асоциация на специалистите по управление на околната среда (АСУОС).
 • инж. Станислав Николов е инженер-еколог със завършено висше образование по „Инженерна екология и опазване на околната среда“, магистър по „Екология и опазване на околната среда“, както и притежава европейска магистърска степен по „Опазване на околната среда и устойчиво развитие“. Има повече от 12 години опит в областта на опазването на околната среда. В последните 10 години активно консултира фирми, извършващи различни дейности, засягащи ги нормативната база по околна среда. Участвал е в редица експертни съвети по определяне на текстове на нормативни актове. Член на управителния съвет на Асоциация на специалистите по управление на околната среда (АСУОС). В последните 8 години има над 300 участия като лектор на обучения в областта на околната среда, в т.ч. управлението на отпадъците, опасни химични вещества и смеси, както и други.
 • Мария Атанасова e завършила висше образование по „Екология и опазване на околната среда“. Има повече от 15 години стаж в областта на опазването на околната среда и управлението на отпадъци. През последните 2 години е лектор в обучения по управление на отпадъците, водене на отчетност и прилагане на законодателнството в областта. Професионалното ѝ развитие преминава през работа като консултант и еколог във фирми, рециклиращи отпадъци, организации по оползотворяване на опаковки и други.
 • инж. Христомир Николов е завършил висше образование със специалност „Инженерна екология и опазване на околната среда“. Има повече от 10 години опит в областта на опазването на околната среда. В последните 6 години активно консултира фирми, извършващи различни дейности, засягащи ги нормативната база по околна среда. В последните 6 години има над 50 участия като лектор на обучения в областта на околната среда.

Програма за обучението: „Предотвратяване на риска от големи аварии с опасни вещества. Класификация на отпадъците в съответствие с Директива 2012/18/ЕО (Директива Севезо III)“

Таксата за участие е 225 лева с ДДС. Таксата важи за един участник за една дата. Плащането се извършва по банков път, след получаване по електронна поща на проформа/фактура, по посочената в документа банкова сметка. В сумата са включени: удостоверение за преминатото обучение, презентация, както и допълнителни образци, инструкции, указания и ръководства, които ще бъдат изпратени по електронна поща на участниците след обучението.

Регистрация можете да направите чрез формата тук: РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА

За информация: 02 417 28 59 | info@nei.bg

Ако желаете да се абонирате за получаване на известия и покани за организирани от НЕИ обучения, можете да го направите като впишете Вашата електронна поща в предназначеното за това поле, което ще видите, след като кликнете на текста АБОНИРАНЕ.