Новини

Онлайн обучение на тема: „Управление на производствени, опасни и строителни отпадъци“ – 28.04.2023 г.

АСУОС е партньор на Национален Екологичен Институт в организиране и провеждане на обучение за разясняване на актуалните изисквания към дейностите по събиране, съхраняване и третиране на производствени, опасни и строителни отпадъци.

Дата на провеждане: 28.04.2023 г.

Времетраене: от 10:00 до 16:30 часа.

Обучението ще бъде проведено изцяло онлайн чрез приложението ZOOM.

Целта на обучението е участниците да бъдат запознати с действащите нормативни изисквания и произтичащите от тях задължения, свързани с управлението на отпадъците, както и ще получат практически насоки за конкретното прилагане на законодателните актове в тяхната ежедневна работа.

По време на обучението ще бъде обърнато специално внимание на промените на нормативни актове през последната година и очакваните промени.

Обучението е обвързано с прилагането на следните нормативни актове:

  • Закон за управление на отпадъците и подзаконовите му нормативни актове, в т.ч.:
  • Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри;
  • Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците (посл. изм. и доп. ДВ, бр. 53 от 08.07.2022 г.);
  • Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали;
  • Наредба № 6 от 27. ангуст 2013 г. за условията и изискванията за изгреждане и експлоатация на дера и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезреждане на отпадъци
  • и други.

Обучението е подходящо за:

– Лица, отговорни за цялостното управление, в т.ч. събиране, съхраняване, транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на производствени, опасни и строителни отпадъци на територията на производствени предприятия, на площадки за извършване на дейности с отпадъци, на депа за отпадъци и др.;

– Участници в строително-инвестиционния процес: инвеститори (възложители), изпълнители (строители и лица, извършващи разрушаване), проектанти, консултанти, надзорници;

– Лица, извършващи дейности с отпадъци, като например: лица, извършващи транспортиране на отпадъци; оператори на площадки за съхраняване на отпадъци; оператори на съоръжения за третиране на отпадъци; лица, извършващи оползотворяване в обратни насипи на отпадъци; лица, които обезвреждат отпадъци и т.н.

Лектори:

  • Мария Атанасова e завършила Екология и опазване на околната среда. Има повече от 15 години стаж в областта на опазването на околната среда и управлението на отпадъци. През последните 2 години е лектор в обучения по управление на отпадъците, водене на отчетност и прилагане на законодателнството в областта. Професионалното ѝ развитие преминава през работа като консултант и еколог във фирми, рециклиращи отпадъци, организации по оползотворяване на опаковки и други.
  • Веселин Панайотов e магистър по Екология и опазване на околната среда. Повече от 18 години активно се занимава с изграждането на системи за управление на качеството, околната среда и здраве и безопасност при работа. Водещ одитор е по стандарти ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018. Има над 15 годишен стаж като специалист по опазване на околната среда в областта на строителството, енергетиката, машиностроенето и други. През последните 8 години взима участие като лектор в обучения в областта на управлението на отпадъците, съхраняване на химични вещества и смеси, както и системи за управление и безопасност и здраве при работа. Председател е на Асоциация на специалистите по управление на околната среда (АСУОС).
  • инж. Станислав Николов е магистър по Екология и опазване на околната среда, както и Опазване на околната среда и устойчиво развитие. Има повече от 12 години опит в областта на опазването на околната среда. Има стаж като еколог във фирми, занимаващи се с рециклиране на отпадъци, организации по оползотворяване на продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци и др. В последните 10 години активно консултира фирми, извършващи различни дейности, засягащи ги нормативната база по околна среда. Участвал е в редица експертни съвети по определяне на текстове на нормативни актове. Член на управителния съвет на Асоциация на специалистите по управление на околната среда (АСУОС). В последните 8 години има над 300 участия като лектор на обучения в областта на околната среда, в т.ч. управлението на отпадъците, опасни химични вещества и смеси, както и други.
  • инж. Христомир Николов е завършил специалност по Инженерна екология и опазване на околната среда. Има повече от 10 години опит в областта на опазването на околната среда. В последните 6 години активно консултира фирми, извършващи различни дейности, засягащи ги нормативната база по околна среда. В последните 6 години има над 50 участия като лектор на обучения в областта на околната среда.

Програма за обучението: „Управление на производствени, опасни и строителни отпадъци“

Таксата за участие е 225 лева с ДДС. Таксата важи за един участник за една дата. Плащането се извършва по банков път, след получаване по електронна поща на проформа/фактура, по посочената в документа банкова сметка. В сумата са включени:  удостоверение за преминатото обучение, презентация, както и допълнителни образци, инструкции, указания и ръководства, които ще бъдат изпратени по електронна поща на участниците.

Регистрация можете да направите чрез формата тук: РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА

За информация: 02 417 28 59 | info@nei.bg

Ако желаете да се абонирате за получаване на известия и покани за организирани от НЕИ обучения, можете да го направите като впишете Вашата електронна поща в предназначеното за това поле, което ще видите, след като кликнете на текста АБОНИРАНЕ.