Новини

Нов Делегиран Регламент (ЕС) 2023/707 на Комисията, влиза в сила от април 2023 г.

От 20.04.2023 г. влиза в сила нов Делегиран Регламент (ЕС) 2023/707 на Комисията от 19.12.2022 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1272/2008 по отношение на класовете на опасност и на критериите за класифициране, етикетиране и опаковане на вещества и смеси, с който се изменят приложения I-IV от Регламент (ЕО) № 1272/2008.
Повече за новите изисквания, които ще влязат в сила от 20.04.2023 г., както и за:
  • новия формат, по който се съставят информационните листове за безопасност (ИЛБ), във връзка с новото Приложение ІІ на Регламент REACH, което е задължително за прилагане от 01.01.2023 г., както и промените на техническите разпоредби и критерии в Приложенията към Регламент CLP;
  • Постановление № 29 от 01.02.2021 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет, с което се прави изменение и допълнение в Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси. Също така ще бъде обсъдена и Заповед № РД-154/09.03.2021 г. за утвърждаване на актуализирани указания по прилагане на Наредбата, както и определените със заповедта Указанията за извършване и документиране на оценката на безопасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси, както и Формат за документиране на оценката на безопасността на съхранението на опасните химични вещества и смеси;
  • пригалане на Приложение VІІІ на Регламент CLP, относно хармонизиран формат за предоставяне на информациевропейска система за категоризация на продуктите (EuPCS), уникален идентификатор на формулите (UFI), генератор на UFI кодове.
може да научите в предстоящото обучение, което организира нашият партньор Национален Екологичен Институт, на 27.04.2023 г.