Новини

Проект на ПМС за изменение и допълнение на нормативен акт на Министерския съвет – Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС

„Проект на Постановление на министерския съвет (ПМС) за изменение и допълнение на нормативен акт на Министерския съвет (МС) – Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 25 от 2003 г., изм. и доп., бр. 3 от 2006 г., бр. 80 от 2009 г., бр. 29 от 2010 г., бр. 3 от 2011 г., бр. 94 от 2012 г., бр. 12 от.2016 г., бр. 55 от 2017 г., бр. 3 от 2018 г., бр. 31, бр. 67 от 2019 г., бр. 62 от 2022 г.).

Изменението и допълнението на Наредбата за ОВОС е свързано с усъвършенстване на нормативната уредба за оценка на въздействието върху околната среда, в чл. 22, ал. 4 и ал. 5, свързани с извършването на проверки за установяване незапочването на осъществяване на инвестиционни предложения в случаите по чл. 93, ал. 8 и чл. 99, ал. 12 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС).

С проекта на ПМС се въвежда нормативно определен ред за извършване на проверките за загуба на правно действие на решенията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и решенията по ОВОС, което ще доведе до уеднаквяване на практиката по прилагане на нормативната уредба в тази сфера от страна на регионалните инспекции на нормативната уредба.

С предложените промени на Наредбата за ОВОС, при проверките по чл. 93, ал. 8 и чл. 99, ал. 12 от ЗООС за установяване на незапочването на инвестиционно предложение, след изтичане на 5-годшния срок от влизане в сила на издадено решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС или решение по ОВОС, се извършва проверка. При проверката ще се събира информация за предприетите действия от страна на възложителя за осъществяване на инвестиционното предложение, както и информация за издадени административни актове от компетентните органи по процедури за съгласуване, разрешаване или одобряване на инвестиционното предложение по реда на специални закони, необходими за осъществяване на инвестиционното предложение и/или във връзка с изпълнение на етап от инвестиционното предложение. При необходимост може да се извършва посещение на място, както и ще е налице възможност за събиране на друга относима информация.“

Крайна дата за съгласуване на проекта на ПМС за изменение и допълнение на нормативни актове на МС е 04.05.2023 г.

Отворени сме за коментар и приемане на писмени становища на info@asuos.eu

Цялата документация по проекта може да видите на страницата на МОСВ.