Новини

Проект на постановление на МС за изменение и допълнение на Наредбата за ИУМПС

„Проектът на постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства има за цел въвеждане в националното законодателство на изискванията на Делегирана директива (ЕС) 2023/544 на Комисията от 16.12.2022 г. за изменение на Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаванията във връзка с употребата на олово в алуминиеви сплави за целите на обработката на металорежещи машини, в медни сплави и в определени батерии.“

Становища се изпращат на електронен адрес: mganyushkin@moew.government.bg

Крайна дата за подаване на становища по проекта – 09.05.2023 г.

Цялата документация може да видите на сайта на МОСВ.