Новини

Управление на производствени, опасни и строителни отпадъци

Какво са опасните отпадъци, според ЗУО:

Свойства, които определят отпадъците като опасни са: „Експлозивни“, „Оксидиращи“, „Запалими“, „Дразнещи, „Токсични“, „Канцерогенни“, „Корозивни“, „Инфекциозни“ и други.

Кои са видове дейности с отпадъци?

Дейности по обезвреждане – депониране, биологично третиране, изгаряне, заравяне и други.

Дейности по ополозотворяване  – използване като гориво, рециклиране, оползотворяване, повторно рафиниране и други.

Условия за извършване на дейностите и изисквания към задължените лица.
Задължително условие е притежаване на документ или регистрация, според извършваната дейност:

Комплексно разрешително по ЗООС;
Разрешение за дейности с отпадъци по чл. 67 от ЗУО;
Регистрационен документ по чл. 78 от ЗУО; (вкл. транспортиране);
Регистрация по чл. 104 от ЗУО като търговец/брокер на отпадъци;

Строителни отпадъци и Системи за разделно събиране на СО в ЗУО.

Възложителите на СМР и/или на премахването на строежи, включително на пътища и на ЖП линии, осигуряват селективното разделяне и материалното оползотворяване на неопасните строителни отпадъци, образувани при тези дейности.

Дейности със строителни отпадъци.

Дейностите по събиране, транспортиране и третиране на строителни отпадъци се извършват от лица, които имат право да извършват тези дейности съгласно чл. 35 от ЗУО. Строителните отпадъци се събират, съхраняват, транспортират и подготвят за оползотворяване разделно.

И още:

Отчетни книги и Годишни отчети;
Публични регистри в НИСО;
Работни листа;
Площадки и съдове;
ПУСО;
Дейности със СО;

и много други важни въпроси по темата ще са част от обучението, което Национален Екологичен Институт организира на 28.04.2023 .г
Програмата може да разгледате тук.