Новини

Необходими са по-бързи темпове за постигане целите за ефективно използване на ресурсите

Според публикувания вчера, мониторингов доклад за кръговата икономика на ЕС е необходим по-бърз напредък, за да се постигнат целите за ефективно използване на ресурсите, да се осигури устойчиво използване на материалите и да се повиши стратегическата автономност. ЕС трябва да продължи да полага усилия за намаляване на потреблението на материали и генерирането на отпадъци, за да постигне по-ефективна кръгова икономика.

Актуализираният документ за мониторинг на кръговата иконимика включва нови показатели, които имат за цел да следят напредъка по отношение на устойчивостта и ресурсната ефективност. Някои от тях показват материалната ефективност на системата за производство и потребление на ЕС, както и по отношение на целите за предотвратяване на образуването на отпадъци. Освен това се следи приноса на кръговата икономика за устойчивостта, неутралността по отношение на климата и устойчивостта, като се отчита отпечатъка от потреблението, емисиите на парникови газове от производствените дейности, зависимостта от вноса на материали и самодостатъчността на ЕС по отношение на критичните суровини.

Събраните данни показват, че въпреки постигнатите успехи в ефективното използване на ресурсите в ЕС, потреблението на материали остава на високо ниво и трябва да бъде намалено в бъдеще. През 2020 г. всеки европеец е бил отговорен за 35 кг. отпадъци от пластмасови опаковки, което е с 25% повече в сравнение с 2010 г. Въпреки че ЕС прилага по-устойчиви методи за управление на отпадъците, съществуват значителни различия между държавите-членки и се изискват значителни усилия за подобряване на управлението на някои видове отпадъци, особено пластмасовите.

Повече четете на страницата на ЕС.
Снимка: pixabay